Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 juni 2009
gepubliceerd op 13 juli 2009

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 99 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het bezoldigingspeil van de werknemers met een handicap en ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normale arbeidsregime zijn tewerkgesteld

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009202711
pub.
13/07/2009
prom.
28/06/2009
ELI
eli/besluit/2009/06/28/2009202711/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JUNI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 99 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het bezoldigingspeil van de werknemers met een handicap en ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normale arbeidsregime zijn tewerkgesteld (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie, en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 11 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar in het Waalse Gewest sluiten;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 26bis van 2 mei 1988 en nr. 26ter van 16 mei 1989, overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad en respectievelijk algemeen verbindend verklaard door de koninklijke besluiten van 11 maart 1977, van 29 juli 1988 en van 19 juli 1989;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 99 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het bezoldigingspeil van de werknemers met een handicap en ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normale arbeidsregime zijn tewerkgesteld.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2009.

Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 mei 2007.

Koninklijk besluit van 11 maart 1977, Belgisch Staatsblad van 23 april 1977.

Koninklijk besluit van 29 juli 1988, Belgisch Staatsblad van 1 september 1988.

Koninklijk besluit van 19 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1989.

Koninklijk besluit van 11 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar in het Waalse Gewest sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 februari 2009.

Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 99 van 20 februari 2009 Bezoldigingspeil van de werknemers met een handicap en ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normale arbeidsregime zijn tewerkgesteld (Overeenkomst geregistreerd op 23 maart 2009 onder het nummer 91507/CO/300) Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en het facultatieve protocol 2006, met name artikel 27, 1 b) van het Verdrag;

Gelet op richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep;

Gelet op de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 26bis van 2 mei 1988 en nr. 26ter van 16 mei 1989;

Overwegende dat het Belgische wetgevende kader sterk is veranderd sedert de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975, vooral door de overgang naar de gefedereerde entiteiten van de bevoegdheden inzake inschakeling van personen met een handicap in het arbeidsproces;

Gelet op ankerpunt 4 - Diversiteit en non-discriminatie van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 voor de periode 2007-2008 waarin de sociale partners op centraal niveau zijn overeengekomen de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld, te actualiseren, rekening houdend met de regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid dat op die personen van toepassing is;

Overwegende dat de gefedereerde entiteiten die bevoegd zijn voor de inschakeling van personen met een handicap in het arbeidsproces, ieder wat hen betreft, maatregelen (premies en/of loontegemoetkomingen) hebben aangenomen om het rendementsverlies van werknemers met een handicap te compenseren en dat sommige voordelen rechtstreeks en uitsluitend worden betaald aan de werkgever, die het overeengekomen loon aan de werknemer met een handicap moet uitbetalen;

Overwegende dat moet worden vermeden dat de werknemers met een handicap wegens een eventueel rendement dat lager ligt dan het normale rendement, lagere lonen zouden ontvangen dan de lonen die zijn vastgesteld door op centraal, sector- of ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten en/of door het gebruik;

Overwegende dat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 ter wille van de leesbaarheid door een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst moet worden vervangen;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen; - de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979; - de Boerenbond; - "la Fédération wallonne de l'Agriculture"; - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - het Algemeen Belgisch Vakverbond; - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, op 20 februari 2009 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. HOOFDSTUK I. - Onderwerp van de overeenkomst

Art. 2.Deze overeenkomst heeft tot doel werknemers met een handicap lonen te waarborgen die, in de zin van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, gelijkwaardig zijn met de lonen die zijn vastgesteld door op centraal, sector- of ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten en/of door het gebruik, die of dat van toepassing zijn of is op de personeelscategorie waartoe de gehandicapte werknemer behoort.

Commentaar : deze werknemers met een handicap hebben recht op een loon dat minstens gelijkwaardig is aan de minima (minimumloon, barema's) die interprofessioneel, sectoraal of op ondernemingsniveau gelden, onverminderd het principe van de vrije loononderhandeling en de toepassing hierop van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze overeenkomst is van toepassing op de door een bevoegde instantie erkende werknemers met een handicap die tewerkgesteld zijn op grond van een arbeidsovereenkomst, alsook op de werkgevers die hen tewerkstellen.

Commentaar : voor de toepassing van deze overeenkomst wordt met name verstaan onder door een bevoegde instantie erkende werknemers met een handicap, de werknemers die zijn ingeschreven bij een agentschap belast met de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces, meer bepaald : - "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"; of - "Dienststelle für Personen mit Behinderung"; of - "Service bruxellois francophone des personnes handicapées"; of - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en/of Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. HOOFDSTUK III. - Uitvoering

Art. 4.Het loon wordt aan de werknemer met een handicap betaald door de werkgever.

Commentaar : voor de toepassing van de artikelen 1 en 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt rekening gehouden met allerlei soorten tegemoetkomingen in de loonkosten van de werknemer met een handicap, welke aan of via de werknemer worden toegekend.

Art. 5.Onder loon wordt verstaan : 1° het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever;2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking of krachtens het gebruik;3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever;4° de vergoedingen die krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst en ter aanvulling van het wettelijk vakantiegeld door de werkgever als vakantiegeld worden betaald;5° de vergoedingen die voortvloeien uit de aanvullende niet-wettelijke socialezekerheidsregelingen. Commentaar : het begrip "loon" moet in de ruime zin worden geïnterpreteerd, conform de geest van de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers (cf. Verslag van de heer L.E. Troclet aan de Commissie Tewerkstelling, Arbeid en Sociale Voorzorg, Parl. Stuk, Senaat, nr. 115, zitting 1964-1965, 9-2-1965, blz. 9 en 18) en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. HOOFDSTUK IV. - Opheffing- en overgangsbepaling

Art. 6.Onder voorbehoud van de toepassing ervan op de lopende premies en tegemoetkomingen om het rendementsverlies van werknemers met een handicap te compenseren, wordt de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 26bis van 2 mei 1988 en nr. 26ter van 16 mei 1989, opgeheven en vervangen door deze overeenkomst. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 7.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij treedt in werking op 20 februari 2009.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij geheel of gedeeltelijk worden herzien of opgezegd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^