Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 2020
gepubliceerd op 06 oktober 2020

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Tariferingsbureau "Bouw"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020015649
pub.
06/10/2020
prom.
27/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Tariferingsbureau "Bouw"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect type wet prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector, artikel 10, § 3;

Gelet op de lijsten voorgedragen door de beroepsverenigingen van verzekeringsondernemingen, de representatieve verenigingen van architecten, de representatieve verenigingen van ondernemers en de representatieve verenigingen van consumentenbelangen;

Overwegende de wet van 9 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector sluiten betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector, artikel 10, § 1;

Overwegende het koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas sluiten betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas, in zijn artikel 2, dat het genoemde Tariferingsbureau oprichtte;

Overwegende de spoed om de leden van het Tariferingsbureau te benoemen, teneinde het Bureau in staat te stellen zijn wettelijke opdracht uit te voeren zoals bedoeld in de artikelen 10 van de wetten van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector en van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's en de Minister van Economie en Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot vaste leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen: dhr. Christophe ROELANDT; dhr. Patrick RIGAUX; dhr. Nicky VAN GEERT; dhr. Dirk WIJNANTS; dhr. Armine GHADERI.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen: dhr. Johan GALLE; dhr. Joeri VAN DEN BROEKE; mevr. Catherine RAMAEKERS; dhr. Paul VAN BUGGENHOUT; dhr. Steven DAELMAN.

Art. 3.Worden benoemd tot vaste leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de architecten: mevr. Kati LAMENS; dhr. Norman LAMISSE.

Art. 4.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de architecten: mevr. Martine LABEYE; dhr. Walther DECLEYN.

Art. 5.Worden benoemd tot vaste leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de aannemers: mevr. Nadia SCHEPENS; dhr. Baron Jean-Pierre LIEBAERT.

Art. 6.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de aannemers: mevr. Hilde MASSCHELEIN; mevr. Elke VAN OVERWAELE.

Art. 7.Dhr. Richard-Nicolas HANE wordt benoemd tot vast lid van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de verbruikers.

Art. 8.Mevr. Valentine GEVERS wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van de verbruikers.

Art. 9.Dhr. Stéphane VEREECKEN wordt benoemd tot voorzitter van het Tariferingsbureau "Bouw".

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 11.De minister bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO's en de minister bevoegd voor Verzekeringen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, D. DUCARME De Minister van Economie en Consumenten, N. MUYLLE

^