Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 2018
gepubliceerd op 08 november 2018

Koninklijk besluit tot goedkeuring van reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren van de buitenlandse carrière en van de consulaire carrière

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2018014525
pub.
08/11/2018
prom.
27/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/27/2018014525/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren van de buitenlandse carrière en van de consulaire carrière


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, inzonderheid artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière sluiten tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière;

Gelet op het advies van de Eerste Minister, gegeven op 23 mei 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 juni 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 3 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren van de buitenlandse carrière dat als bijlage A bij dit besluit gaat, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren van de consulaire carrière, dat als bijlage B bij dit besluit gaat, wordt goedgekeurd.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2014.

Art. 4.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^