Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 september 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013698 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Limburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018014054 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de samenstelling van de commissies van toezicht bij de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014520 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan de voorzitters, rechters, referendarissen, griffiers en aan de personeelsleden van het grondwettelijk hof type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018014525 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren van de buitenlandse carrière en van de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 33, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018204812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014131 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Pauline DE BO in de hoedanigheid van Attaché

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018014200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014404 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018031955 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 10 februari 1994 tot regeling van de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018040686 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging met drie maanden van de goedkeuringstermijn voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe met als titel "Plateau van Stokkel"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018205096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden en waarbij een verbod op iedere vorm van inperking van afschieten op de soort wild zwijn voor het jachtjaar 2018-2019 opgelegd wordt type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205401 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018205456 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018205958 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende dierfokkerij en tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake fokkerij

erratum

type erratum prom. 27/09/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling. - Erratum
^