Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 2018
gepubliceerd op 02 oktober 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de samenstelling van de commissies van toezicht bij de gevangenissen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014054
pub.
02/10/2018
prom.
27/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/27/2018014054/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de samenstelling van de commissies van toezicht bij de gevangenissen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 108;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040484 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 september 2018;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat de werking van de commissies van toezicht, ingesteld op grond van de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, dient te worden gegarandeerd tot de vervanging ervan op 1 september 2019 door de commissies opgericht op grond van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden en dat daartoe de verlenging van het mandaat van de leden van deze commissies dat afloopt vóór 31 augustus 2019 dient te worden gegarandeerd, ook indien dat mandaat niet kan worden hernieuwd wegens de leeftijdsgrens of de beperking van het aantal mandaten;

Gelet op advies 64.294/1 van de Raad van State, gegeven op 20 september 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 138quinquies van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 29 september 2005, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 2.In artikel 138sexies, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 september 2005, wordt het woord "eenmaal" opgeheven.

Art. 3.In het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040484 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, wordt een hoofdstuk 1/1 ingevoegd dat artikel 3/1 bevat, luidende: "Hoofdstuk 1/1.- Overgangsbepaling

Art. 3/1.In afwijking van de artikelen 138quinquies, § 2, en 138sexies, § 1, van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, blijven de leden van de commissies van toezicht van wie het mandaat afloopt na de datum van inwerkingtreding van dit artikel, hun mandaat verder uitoefenen tot 31 augustus 2019.".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 augustus 2018.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^