Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 november 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015205734
pub.
29/12/2015
prom.
27/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/27/2015205734/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet sluiten, artikel 249;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 september 2015;

Gelet op het advies 58.277/1 van de Raad van State, gegeven op 9 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming wordt het tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012206571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming sluiten, vervangen als volgt : "Bij de vaststelling van het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt rekening gehouden met het aantal effectieve mandaten voor de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk in ondernemingen met handels- en industriële activiteit zoals dat vermeld is in de laatst beschikbare definitieve resultaten van de sociale verkiezingen die op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gepubliceerd zijn op 1 mei van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Programmawet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 1989; Koninklijk besluit van 20 november 1990, Belgische Staatsblad van 24 november 1990;

Koninklijk besluit van 23 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006203409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen tot vaststelling, voor 2006, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 27/11/2006 numac 2006203427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 november 2006;

Koninklijk besluit van 26 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010204033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 september 2010;

Koninklijk besluit van 28 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012206571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming sluiten, Belgisch Staatsblad van 13 december 2012.

^