Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 maart 2022
gepubliceerd op 31 maart 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2022020618
pub.
31/03/2022
prom.
27/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid ;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 24 december 2002 ;

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, artikel 4, § 2, 1°, vervangen bij de wet van 20 mei 1997 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 ;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën van 15 december 2021 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 december 2021 ;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging ;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 7 januari 2022 ;

Gelet op het protocol nr. 777 van 5 en 12 januari 2022 van het Comité voor de federale, gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten ;

Gelet op advies nr. 71.093/4 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2021, met toepassing van artikel

Art. 84.§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 8bis van het koninklijk besluit van 22 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020030753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, wordt vervangen als volgt: "

Art. 8bis.- In afwijking van artikel 2, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, genieten de personeelsleden van de Federale Overheidsdiensten, indien zij aan alle volgende voorwaarden voldoen: -ze zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst afgesloten op basis van artikel 27 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid ; - ze zijn in dienst getreden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit ; - ze een gunstige evaluatie hebben verkregen ; van een arbeidsovereenkomst tot op de laatste dag van het kwartaal waarin zij de leeftijd van achtentwintig jaar bereiken."

Art. 2.In artikel 9, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020043923 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Artikel 8bis treedt in werking op 31 maart 2022." 2° in het vroegere vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "en 8" vervangen door de woorden ", 8 en 8bis".

Art. 3.De minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven Brussel, 27 maart 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER

^