Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oud Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 27/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 5 maart 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type wet prom. 28/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031434 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende verlaging van lasten op arbeid type wet prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022090303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2022 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2022, 119.69 punten bedraagt, tegenover De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...) type wet prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020506 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 28/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020541 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2022 van herdenkingsmuntstukken type koninklijk besluit prom. 23/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020567 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het eerste kwartaal van 2022 en van de vermindering voor overwerk type koninklijk besluit prom. 27/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020618 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 27/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020622 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022030832 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 december 2021, wordt mevrouw Martine MARINELLO, vast ambtenaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol on Mevrouw Martine MARINELLO mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022020660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 17 maart 2022 wordt, met ingang van 9 april 2022, de managementfunctie va Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022031342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning 235/80943 Bij het koninklijk besluit van 11 maart 2022 wordt het besluit van de stad Visé van 24 januari 2022, waarbij een wegvergunning met index 235/80943, wordt verleend aan de NV Elia Asset, Keizers type koninklijk besluit prom. 27/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031424 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type koninklijk besluit prom. 28/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 27/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031427 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de fotovoltaïsche zonnepanelen, de thermische zonnepanelen en de zonneboilers, de warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied betreft type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het dagziekenhuis type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022040139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt mevrouw Lieselot DE BRAUWER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022040192 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 3843 van 9 februari 2022, wordt de kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2022. type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 en opheffing van het artikel 4bis van het koninklijk besluit van 9 januari 1995 tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met normale werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2021 pub. 31/03/2022 numac 2021033976 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van La boulangerie des tanneurs CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020294 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Anderlecht Moulart CV als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Solidaritel VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 21/12/2021 pub. 31/03/2022 numac 2021043557 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van La M.A.I.S. VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Ecoculture VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020298 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mission locale d'Anderlecht pour l'emploi, la formation et le développement VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020301 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Nasci VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020307 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Euclides CV als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020312 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van SeTIS VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/02/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.662.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 23/02/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van tien vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze tien vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 21/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020655 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 21/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020657 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 15/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. 25/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 16 februari 2021 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en bij het Fonds Sluiting Ondernemingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2021 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022020569 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van diverse maatregelen inzake tewerkstelling en sociale economie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031085 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit tot wijziging van het besluit van 19 juli 2018 van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031440 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2020 tot bepaling van het tariefbeleid voor het kernnet en het aanvullende net en tot wijziging van artikel 66 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM en artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 over de exploitatie van het kernnet en het aanvullend net

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031484 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 22bis van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031486 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het gedeelte van de reserveringsomtrek dat bestemd is om de nodige ruimten te reserveren voor de verwezenlijking van de zuidelijke omleiding rond Aarlen, als overdruk opgenomen op de N852 - Rue de Lorraine te Aarlen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022040423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031493 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 januari 2022 houdende richtlijnen voor het personeelsbeheer van de gewestelijke overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Coronavirus zoals gewijzigd bij de omzendbrief van 17 februari 2022

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022020600 bron waalse overheidsdienst Bericht betreffende de indexering van de bedragen vastgesteld in het besluit van de Waalse Regering van 19 oktober 2017 houdende vaststelling van de verschuldigde rechten en retributies voor de uitvoering van de maatregelen getroffen in verband met Het bovenvermelde bericht, bekendgemaakt het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2022, blz. 17924, word(...) type bericht prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022031492 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv DERBY heeft de nietigverklaring gevorderd van het ko Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 235.732/XI-23.896. Voor de Hoofdgriffier, (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Financïen en Budget (niveau A1) voor het FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22181 Solliciteren kan tot en met 14/04/2022 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201739 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal inspecteurs (niveau A1) voor het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG22100 Solliciteren kan tot en met 19/04/2022 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201819 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken groot uitbetalingsbureau Brussel (niveau A3) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : ANG22175 Solliciteren kan tot 22/04/2022 via www.selor.be D(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022031056 bron vlaamse overheid OMGEVING OPENBAAR ONDERZOEK 01/04/2022 tot en met 30/05/2022 VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijden(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022031414 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 56 van 25 februari 2022, blz. 16682, [C-2022/40258]: In de Nederlandstalige versie, de tekst moet beschouwd worden als van nul en generlei waarde: " Bij koninklijk besluit va

document

type document prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022020381 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3844 van 17 februari 2022, heeft in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoeming plaat In de graad van luitenant-kolonel van het vliegwezen, ingenieur van het militair materieel, majoor (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022040328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming. - Bevordering Bij koninklijke besluiten van 7 november 2021 werden met ingang van 15 november 2021 benoemd of bevorderd: ORDE VAN LEOPOLD Officier Dhr. VANDENBORRE Hugo, Oprichter, Chief Executive Officer v Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. KROONORDE Ridder Dhr. DELMOTTE Erik, Handelaar in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022040394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 29 januari 2022 wordt mevrouw Gaëlle WERQUIN met ingang van 28 januari 2022 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 15 februari 2022 heeft mevrouw Gaëlle WERQUIN de vo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022040329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2021 werd met ingang van 15 november 2021 benoemd : KROONORDE Gouden Palmen Dhr. PARMENTIER Maurice, Kapper en zaakvoerder van kapsalon Maurice in Trois-Ponts. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022040395 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 2022, wordt de heer David ADELAERE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 maart 2022, dat in werking t Bij hetzelfde besluit, wordt de heer GHEYSENS Olivier benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervange(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 maart 2022, dat in werking Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie, mevr. JACOBS Sandra, in de (...)

document

type document prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201578 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde : Griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank Henegouwen (m/v/x) - BFG22025 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om (...) Solliciteren kan tot 15 april 2022 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201426 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Secretarissen-hoofden van dienst (A2) bij het auditoraat-generaal Gent (m/v/x) - BNG22025 De medewerkers worden door de personeelsdienst (...) Solliciteren kan tot 13 april 2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...) type document prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201584 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde : Hoofdgriffier bij de franstalige politierechtbank Brussel (m/v/x) - BFG22039 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te (...) Solliciteren kan tot 15/04/2022 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201680 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het DGRO (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : ANG21456 Deze selectie werd(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201726 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde : Secretaris hoofd van dienst bij de parket voor de verkeersveiligheid (m/v/x). - Selectienummer: BFG22042 De medewerkers die voldoen aan de d(...) Solliciteren kan tot 15 april 2022 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201743 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants HR Services (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG22024 Deze selectie werd afgesloten op 14/03/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 31/03/2022 numac 2022201849 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (niveau C) voor POD Maaschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid. Selectienummer: AFG2108(...) Deze selectie werd afgesloten op 25/03/2022. Er zijn 18 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^