Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 april 2021
gepubliceerd op 30 april 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021031266
pub.
30/04/2021
prom.
27/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/27/2021031266/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Sinds september 2020 is België geconfronteerd met een verslechtering van de epidemiologische situatie en heeft het een tweede golf van de COVID-19-epidemie doorgemaakt.

Gezien de stand van zaken heeft de Regering na afloop van de vergadering van het Overlegcomité op 16 oktober 2020 onder meer besloten de hele horeca (bars, cafés, restaurants, enz.) opnieuw te sluiten vanaf 19 oktober 2020 tot, aanvankelijk, eind 2020 om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te vertragen.

Vermits die epidemiologische situatie nog verder is verslechterd na 31 december 2020, hebben de opeenvolgende Overlegcomités die sindsdien hebben plaatsgevonden redelijkerwijze niet kunnen beslissen om de op 16 oktober 2020 genomen maatregel te versoepelen zodat de bedoelde inrichtingen sinds 19 oktober 2020 geen klanten hebben mogen ontvangen.

Deze uitzonderlijke maatregel, die in ons land al van kracht was van vrijdag 13 maart 2020 om middernacht tot 8 juni 2020, zal onvermijdelijk opnieuw leiden tot ernstige economische gevolgen voor de betrokken sector.

Om de negatieve gevolgen van deze beslissing zoveel mogelijk te beperken en het herstel van deze sector na de hervatting van de activiteit te ondersteunen, had de ministerraad reeds voorzien in een verlaging van het btw-tarief tot 6 pct. voor restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van alcoholische dranken, van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

De nieuwe sluiting van de sector gedurende meerdere maanden heeft de dynamiek van de herneming na de eerste sluitingsperiode gefnuikt en heeft bovendien grotendeels het nut van de relancemaatregel van het verlaagd btw-tarief van 6 pct. tenietgedaan.

Om de steunmaatregel voor de sector te kunnen toepassen gedurende een periode van daadwerkelijke activiteit en zo de impact ervan te optimaliseren, voorziet de Regering dan ook in een tijdelijke heractivering van de tarifaire gunstregeling van 6 pct. voor restaurant- en cateringdiensten, dit keer met inbegrip van het verstrekken van alcoholische dranken, voor een periode die loopt vanaf 8 mei 2021, datum van heropening van de bedoelde horeca-inrichtingen, tot 30 september 2021.

Toelichting bij de artikelen Artikel 1 Artikel 1 van het ontwerp heeft tot doel artikel 1ter/1 van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (hierna: koninklijk besluit nr. 20) te vervangen om opnieuw te voorzien in een tijdelijke toepassing van het verlaagd tarief van 6 pct. voor restaurant- en cateringdiensten, deze keer zonder dat het verschaffen van alcoholische dranken wordt uitgesloten.

Deze tijdelijke maatregel is een afwijking van de normale tarifaire regeling van toepassing op restaurant- en cateringdiensten (rubriek I van tabel B van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20) op grond waarvan die diensten aan het verlaagd tarief van 12 pct. onderworpen zijn, met uitsluiting van het verschaffen van alle dranken (die onderworpen zijn aan het standaardtarief van 21 pct.).

Het materieel toepassingsgebied van deze tijdelijke maatregel omvat deze keer eveneens het verschaffen van alcoholische dranken, zoals bedoeld in fine van rubriek X van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20. De vorige maatregel die van toepassing was tot 31 december 2020, was daarentegen niet van toepassing op het verschaffen van alcoholische dranken, met name de bieren met een effectief alcoholgehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol. De toepassing van het verlaagd tarief op de alcoholische dranken is verantwoord door de belangrijke economische verliezen die door de sector werden geleden, in het bijzonder in de drankgelegenheden waar een substantieel gedeelte van de omzet wordt gerealiseerd door het verschaffen van alcoholische dranken.

Worden dus bedoeld, het verschaffen van maaltijden, het verschaffen van dranken of het verschaffen van beide, indien dat gepaard gaat met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie ervan, en dat zowel in de ruimte van de dienstverrichter ("restaurantdiensten") als daarbuiten ("cateringdiensten"). Ondanks het feit dat de benaming "restaurantdiensten" anders zou kunnen doen vermoeden, omvat dat begrip derhalve ook het verschaffen van dranken zonder spijzen (indien dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,...).

Wordt dus niet bedoeld de verkoop van dranken in alle mogelijke drank- of eetgelegenheden die niet gepaard gaat met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie ervan. In dat geval betreft het geen restaurantdienst maar een gewone levering van goederen die onderworpen is aan het tarief dat van toepassing op de levering in functie van de aard van de geleverde drank. Er wordt in het bijzonder de aandacht gevestigd op het feit dat met name de levering van alcoholische dranken onderworpen is en blijft aan het standaardtarief van 21 pct. (overeenkomstig de uitsluiting in fine van rubriek X van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20). Drank- of eetgelegenheden die zowel restaurantdiensten aanbieden die alcoholische dranken omvatten als loutere leveringen van alcoholische dranken verrichten, zullen dus ter zake het nodige onderscheid moeten maken.

Het persoonlijk toepassingsgebied blijft ongewijzigd in vergelijking met de vorige maatregel.

De aard of benaming van de vestiging die de restaurant- of cateringdiensten verricht, is dus niet relevant voor de toepassing van deze tijdelijke maatregel. Het kan bijgevolg onder meer gaan om de volgende dienstverrichters en inrichtingen: - fastfood en zelfbedieningsrestaurants; - restaurants in theaters (clubs ...), musea en winkelcentra; - kantines en bedrijfsmesses; - hotels of gastenkamers met half- of volpension; - cafetaria's, bars, cafés, theesalons en discotheken; - foodtrucks, snackbarauto's; - traiteurs, bakkerijen met verbruikssalons; - tijdelijke stands voor verkoop of consumptie tijdens een festival, op een markt, een beurs.

Hieronder vallen dus ook de restaurant- en cateringdiensten die worden verricht door gespecialiseerde cateraars of door de exploitanten van de bovengenoemde inrichtingen.

Artikel 2 Overeenkomstig artikel 2 van dit ontwerp treedt dit besluit in werking op 8 mei 2021 om te verzekeren dat de tarifaire gunstmaatregel onmiddellijk en zonder verwijl kan worden toegepast.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

27 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 37, § 1, vervangen bij de wet van 28 december 1992;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 april ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 22 april.;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende: - dat ons land sinds meer dan een jaar een zware sanitaire crisis doormaakt ingevolge de mondiale pandemie van het COVID-19 virus en dat die pandemie de Regering ertoe gedwongen heeft ingrijpende maatregelen te nemen die van aard zijn de individuele en collectieve vrijheden in te perken; - dat, rekening houdend met de huidige toestand, de Regering na de vergadering van het overlegcomité van 16 oktober 2020 met name beslist heeft om met ingang van 19 oktober 2020 opnieuw de gehele horeca (bars, cafés, restaurants,...) minstens tot eind 2020 te sluiten om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te vertragen; - dat die situatie eind 2020 geenszins verbeterd is en in die periode zelfs verergerd is; - dat die uitermate uitzonderlijke maatregel van sluiting weliswaar volledig verantwoord is op sanitair vlak, maar zware gevolgen heeft gehad op economisch vlak voor de betrokken sector; - dat het overlegcomité op 14 april 2021 heeft beslist om de horecasector in principe minstens gedeeltelijk (met name wat de terrassen betreft) te heropenen; - dat er dus zonder verwijl maatregelen moeten worden genomen om die sector te ondersteunen vanaf de door de Regering voorziene herneming van de activiteit vanaf 8 mei 2021 en dat de vermindering, om die reden, van het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten, met inbegrip van het verschaffen van alcoholische dranken, derhalve zo snel mogelijk in werking moet treden om volledig doeltreffend te zijn;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1ter/1 van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021226 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca sluiten, wordt vervangen als volgt: "Art. 1ter/1. In afwijking van artikel 1, worden restaurant- en cateringdiensten aan het verlaagd tarief van 6 pct. onderworpen van 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 8 mei 2021.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 3 juli 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, ed. 1;

Wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2013, 1ste editie;

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, Belgisch Staatsblad van 31 juli 1969;

Koninklijk besluit van 8 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021226 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 juni 2020, ed. 1;

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^