Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 7/1, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022034090
pub.
24/11/2022
prom.
26/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 7/1, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 7/1, § 7, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 april 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, d.d. 28 juni 2022;

Gelet op advies nr. 72.088/2/V van de Raad van State, gegeven op 12 september 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de beroepsverenigingen die zich richten tot de officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekers klinisch biologen, industriële apothekers of artsen al dan niet behorend tot een welbepaald medisch specialisme.

Art. 2.§ 1. Om als representatief te worden aangewezen en aangewezen te blijven, moet de beroepsvereniging, om kandidaten van de disciplines bedoeld in artikel 7/1, § 2, eerste lid, a) tot en met d), van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te kunnen voordragen, voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° de juridische vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;2° statutair het verdedigen van de beroepsbelangen van alle officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekers klinisch biologen of industriële apothekers tot doel hebben;3° de organisatie of bevordering van activiteiten aantonen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de kwaliteit van de uitoefening van de artsenijbereidkunde;4° zich statutair richten tot alle officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekers klinisch biologen of industriële apothekers, ten minste op heel het grondgebied waarop een van de gemeenschappen bedoeld in artikel 2 van de Grondwet haar bevoegdheden uitoefent;5° statutair van de aangesloten leden een jaarbijdrage innen teneinde de kosten van de ledenvertegenwoordiging te dekken. § 2. Om als representatief te worden aangewezen, en aangewezen te blijven, telt de beroepsvereniging: 1° hetzij minimum 150 leden- natuurlijke personen die de volledige jaarbijdrage betaald hebben;2° hetzij minimum 10 leden- rechtspersonen die de volledige jaarbijdrage betaald hebben en die op hun beurt samen 150 leden-natuurlijke personen of leden-rechtspersonen tellen. § 3. Indien een nationale vereniging die regionale verenigingen vertegenwoordigt, geen jaarbijdrage int van de aangesloten leden, kan voor de toepassing van dit artikel de jaarbijdrage geïnd van diezelfde aangesloten leden door de regionale verenigingen mee in acht worden genomen.

Art. 3.Om als representatief te worden aangewezen en aangewezen te blijven, moet de beroepsvereniging, om artsen, bedoeld in artikel 7/1, § 2, eerste lid, e), van dezelfde wet te kunnen voordragen, voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° de juridische vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;2° statutair het verdedigen van de beroepsbelangen van huisartsen, artsen-specialisten uit meerdere medische specialismen, kandidaat-huisartsen en kandidaat-artsen-specialisten, of tot een van deze vier categorieën afzonderlijk tot doel hebben;3° de organisatie of bevordering van activiteiten aantonen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de kwaliteit van de uitoefening van de geneeskunde;4° zich statutair richten tot huisartsen, artsen-specialisten uit meerdere medische specialismen, kandidaat-huisartsen en kandidaat-artsen-specialisten, of tot een van deze vier categorieën afzonderlijk, ten minste op heel het grondgebied waarop een van de gemeenschappen bedoeld in artikel 2 van de Grondwet haar bevoegdheden uitoefent;5° hetzij minimum 1500 leden- natuurlijke personen, hetzij 3 leden- rechtspersonen, die samen 1000 leden hebben, tellen.In afwijking van het vorige telt de beroepsvereniging die kandidaat-huisartsen en/of kandidaat-artsen-specialisten vertegenwoordigt, minimum 100 leden- natuurlijke personen.

Art. 4.De aanwijzing als representatieve beroepsvereniging wordt verleend door de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort; zij geldt voor een periode van zes jaar en kan vernieuwd worden.

Opdat de continuïteit van de werking van de Federale Raad voor de apothekers, bedoeld in artikel 7/1, § 1, van dezelfde wet, wordt gewaarborgd, blijven de op grond van het eerste lid als representatief aangewezen beroepsverenigingen aangewezen totdat de nieuwe aanwijzing op grond van het eerste lid plaatsvindt.

Art. 5.Door middel van een bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, doet de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort een oproep tot kandidaatstelling aan de beroepsverenigingen die wensen aangewezen te worden als representatieve beroepsvereniging.

Art. 6.Het dossier van kandidaatstelling om als representatieve beroepsvereniging aangewezen te kunnen worden, toont aan dat aan alle in artikel 2 of artikel 3 vermelde voorwaarden is voldaan.

Art. 7.De aanwijzing kan door de Minister ingetrokken worden als blijkt dat de beroepsvereniging niet meer beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2 of artikel 3.

Art. 8.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^