Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 november 2013
gepubliceerd op 04 december 2013

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36/8, § 7, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003378
pub.
04/12/2013
prom.
26/11/2013
ELI
eli/besluit/2013/11/26/2013003378/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36/8, § 7, van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 36/8, § 7;

Gelet op de beraadslaging van het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 3 mei 2011, Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België ontvangen een vergoeding van 1.316 euro per sanctiedossier waarover zij zullen hebben beraadslaagd.

De voorzitter van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België ontvangt bijkomend een maandelijkse vergoeding van 500 euro.

Art. 2.De bedragen bedoeld in artikel 1 worden jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van het gezondheidsindexcijfer. Het referentie-indexcijfer is dat van de maand november 2011.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2013.

Art. 4.De minister die bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

^