Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 januari 1999
gepubliceerd op 30 januari 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022078
pub.
30/01/1999
prom.
26/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/26/1999022078/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op de artikel 65, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr 530 van 31 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 september 1993;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen van 15 juni 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 september 1993, wordt aangevuld met het volgende lid : « Op verzoek van de getroffene of van de rechthebbende zullen de bedragen van het basisloon alsook van de vergoedingen, renten en kapitalen vermeld in de modellen van overeenkomst die als bijlagen I tot en met X bij onderhavig besluit zijn gevoegd, tegelijk in Belgische frank en in euro worden uitgedrukt. »

Art. 2.Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2002.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^