Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999002017 bron ministerie van landsverdediging et ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers type wet prom. 26/01/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999016040 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 18/02/1999 numac 1999002011 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1998 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor titaangieterij, gelegen in de streek van Charleroi en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine-, en elektrische bouw, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999012009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling, gelegen in het Antwerps havengebied, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999012056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164, 165, 166 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering wat de verificatieprocedure betreft en tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999014011 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht en tot organisatie van de modaliteiten van overdracht voor sommige personeelsleden van de luchtvaartpolitie naar de Rijkswacht type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999014027 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een bedrijfsbeëindigingspremie aan bepaalde zelfstandige binnenschippers type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999014028 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor de uitbetaling van een bedrijfsbeëindigingspremie aan zelfstandige binnenschippers type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999022078 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999014012 bron ministerie van buitenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht en houdende de regeling van de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999003044 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der Thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld type ministerieel besluit prom. 26/01/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999011040 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 70 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 26/01/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999021048 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het organogram van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 26/01/1999 pub. 16/02/1999 numac 1999027093 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij machtiging tot beheer wordt verleend overeenkomstig het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de « Office de la Navigation » en oprichting van de « Office de Promotion des Voies navigables » (Dienst voor de bevordering van de scheepvaartwegen) type ministerieel besluit prom. 26/01/1999 pub. 12/08/1999 numac 1999027623 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 26/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999035161 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type ministerieel besluit prom. 26/01/1999 pub. 28/09/1999 numac 1999027726 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF gemachtigd wordt de meerwaarde voortvloeiend uit de boeking van het archief op het actief, voor de resultatenrekening van het dienstjaar 1996 te bestemmen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/1999 pub. 05/05/1999 numac 1999029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelen voor het minimumprogramma en voor de uitrusting die permanent werkingsklaar gehouden moet worden bij de « Radio-télévision belge de la Communauté française »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999035272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999035276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen erkend om televisieprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999035278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1999 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen erkend om televisieprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999035331 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van geïntegreerde algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999035332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van uren die geen lesuren zijn in het buitengewoon secundair onderwijs
^