Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 januari 1999
gepubliceerd op 13 februari 1999

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor de uitbetaling van een bedrijfsbeëindigingspremie aan zelfstandige binnenschippers

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014028
pub.
13/02/1999
prom.
26/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/26/1999014028/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor de uitbetaling van een bedrijfsbeëindigingspremie aan zelfstandige binnenschippers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen;

Gelet op de wet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998;

Gelet op het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 1968 houdende omwerking van het statuut van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart, geïnterpreteerd en gewijzigd bij de wet van 7 september 1979 en gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 173 van 30 december 1982;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 21 december 1998;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 26 januari 1999 betreffende de toekenning van een bedrijfsbeëindigingspremie aan bepaalde zelfstandige binnenschippers de voorwaarden heeft vastgesteld om dergelijke premie te kunnen bekomen.

Overwegende dat de beslissing van de Ministerraad van 18 juli 1997 de machtiging inhoudt om de Dienst voor Regeling der Binnenvaart te belasten met de administratieve en financiële verrichtingen met betrekking tot het bedrijfsbeëindigingssysteem;

Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart wordt een toelage toegekend van negenentwintig miljoen zeshonderdduizend frank (F 29 600 000) aan te rekenen op sectie 33 (Ministerie van Verkeer en Infrastructuur) afdeling 51 (Bestuur van het Vervoer te Land) basisallocatie 20.34.32 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 teneinde een bedrijfsbeëindigingspremie aan bepaalde zelfstandige binnenschippers uit te betalen overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 26 januari 1999 betreffende de toekenning van een bedrijfsbeëindigingspremie aan bepaalde zelfstandige binnenschippers.

Art. 2.§ 1. De Dienst voor Regeling der Binnenvaart zal het gebruik van de toelage rechtvaardigen en het bewijs van haar aanwending aanvoeren. § 2. De Dienst voor Regeling der Binnenvaart is ertoe gehouden het niet-gerechtvaardigde saldo van de toelage aan de Schatkist terug te storten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 57 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, binnen een termijn van vijf jaar.

Art. 3.Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

^