Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999003059 bron ministerie van financien Wet tot opheffing van de regels voor het afronden van de heffingsgrondslag inzake met het zegel gelijkgestelde taksen, registratierechten en successierechten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999002007 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 november 1982 tot uitvoering van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999009176 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 januari 1999 is Mevr. Scherrens, G., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voo (...) type koninklijk besluit prom. 26/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999011005 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999012074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 1999 is aan de heer Chenot, Paul, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 4 augustus 1998, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkne (...) type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999014027 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een bedrijfsbeëindigingspremie aan bepaalde zelfstandige binnenschippers type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999014028 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Dienst voor Regeling der Binnenvaart voor de uitbetaling van een bedrijfsbeëindigingspremie aan zelfstandige binnenschippers type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999016015 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 29/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999014023 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht en tot organisatie van de modaliteiten van overdracht voor sommige personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur naar de Rijkswacht type koninklijk besluit prom. 01/02/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999014024 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 17 november 1998, houdende de integratie van de Zeevaartpolitie, de Luchtvaartpolitie en de Spoorwegpolitie in de Rijkswacht en tot organisatie van de nadere regels van overdracht voor sommige personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen naar de Rijkswacht type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999022027 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum "Institut de Formation des Services de Secours du Hainaut" type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999022029 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum "Provinciaal Opleidingscentrum voor Ambulance-Hulpverleners", ingericht door de Provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999022030 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum ingericht door de vereniging zonder winstoogmerk "Centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers de la province de Luxembourg" type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999022028 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum ingericht door de vereniging zonder winstoogmerk Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulanciersopleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999027087 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 december 1998 wordt de heer Baudouin Remacle benoemd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 23 december 1998 wordt de heer Francis Hambye bevorderd tot Groot officier in de K (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1998013056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 22 december 1998 wordt het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding , Mechelsesteenweg 594, te 1930 Zaventem, gemachtigd h(...) (...) type ministerieel besluit prom. 21/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999016021 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de communautaire controleposten voor fytosanitaire inspecties bij invoer type ministerieel besluit prom. 21/01/1999 pub. 13/02/1999 numac 1999016022 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1995 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999027081 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 24 november 1998 wordt het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die de adviescommiss Bij ministerieel besluit van 18 december 1998 wordt de vergunning tot vestiging van een uitzend(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999027086 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 7 januari 1999 wordt de grot van Freyr erkend als ondergrondse holte van wetenschappelijk belang. De toegang ertoe is gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Hastière, sectie B, nr. 4k, toebeho Bij ministerieel besluit van 7 januari 1999 wordt de « Gouffre du Trotti aux Fosses » erkend al(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999021039 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 26 november 1998 in zake L. Ruter en anderen tegen C. Timmermans en de n.v. AG 1824, en in aanwezigheid van het openbaar ministerie « 1. Schenden de artikelen 1, 9°, en 3, § 2, van de wet van 2 februari 1982 tot toekenning va(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999019116 bron wetgevende kamers - senaat Eedaflegging van de voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten Overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 20 juni 1831 betreffende de eed heeft de heer Jean-Claude Delepière, substituut van de procureur des Konings Hij zal het mandaat van Mevr. Véronique Paulus de Châtelet, ontslagnemend voorzitter, beëindigen.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999027084 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de nadere regelsvoor de aangifte van de belasting op de afvalstoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een toelage aan de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap die deelnemen aan het Socrates-programma, hoofdstuk I Erasmus, studentenmobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999035179 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot uitvoering van het decreet van 6 juli 1994 houdende diverse bepalingen inzake de financiering van de gemeenten

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1998003682 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 17 december 1998. De Voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie v(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999009158 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Diensten. - Adreswijziging De verschillende diensten van de vredegerechten van het 1 e , 2 e , 3 e , 4 e , 5 e , 6 e en 7 e kanton Gent zijn geopend voor het publiek Telefoon : griffier eerste kanton : 09/269 30 05 griffie tweede kanton : 09/269 30 12 griffi(...)

erratum

type erratum prom. 03/12/1998 pub. 13/02/1999 numac 1999027085 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 1993 tot bestrijding van door huisvuilverbrandingsinstallaties veroorzaakte luchtverontreiniging. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999009177 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen De bekendmaking van de openstaande plaatsen van notaris ter standplaats Sint-Truiden en van notaris ter standplaats Aarschot, verschenen in het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 30 september 1997 en 5 jun (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999009178 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999021045 bron diensten van de eerste minister Vacante betrekking van Directeur-generaal van de Kanselarij van de Eerste Minister Oproep tot de kandidaten De belangstellende opperambtenaren worden ervan in kennis gesteld dat de betrekking van Directeur-generaal van de Kanselarij(...) Benoemingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 20quinquies van het koninklijk besluit van 7 august(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999021052 bron college van de federale ombudsmannen Werving van **** auditeurs (niveau **** : universitair onderwijs) Het College van de federale ombudsmannen organiseert in samenwerking met het **** **** een vergelijkend examen voor de aanwerving in vast verband va(...) Voor de volledige tekst van dit bericht wordt verwezen naar het Belgisch Staatsblad van 10 februari(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999021054 bron college van de federale ombudsmannen Werving van **** bestuursassistenten (niveau **** : hoger secundair onderwijs) Het College van de federale ombudsmannen organiseert in samenwerking met het **** **** een vergelijkend examen voor de aanwerving in(...) Voor de volledige tekst van dit bericht wordt verwezen naar het Belgisch Staatsblad van 10 februari(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999021053 bron college van de federale ombudsmannen Werving van **** attachés (niveau **** : universitair onderwijs) Het College van de federale ombudsmannen organiseert in samenwerking met het **** **** een vergelijkend examen voor de aanwerving in vast verband (...) Voor de volledige tekst van dit bericht wordt verwezen naar het Belgisch Staatsblad van 10 februari(...)

document

type document prom. -- pub. 13/02/1999 numac 1999009175 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 12 november 1998, heeft Mevr. Parisis, J., verkozen tot kamervoorzitter.
^