Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 januari 1999
gepubliceerd op 30 januari 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht en tot organisatie van de modaliteiten van overdracht voor sommige personeelsleden van de luchtvaartpolitie naar de Rijkswacht

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014011
pub.
30/01/1999
prom.
26/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/26/1999014011/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht en tot organisatie van de modaliteiten van overdracht voor sommige personeelsleden van de luchtvaartpolitie naar de Rijkswacht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 december 1957 op de Rijkswacht, inzonderheid op artikel 11, § 4, ingevoerd door de wet van 17 november 1998;

Gelet op de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 oktober 1988;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 januari 1999;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 3 december 1998;

Gelet op het advies van het paritair comite van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company », gegeven op 7 januari 1999;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het harmonieus realiseren van de reorganisatie van de politiediensten veronderstelt dat zonder verwijl tot de integratie van de bijzondere politiediensten in de rijkswacht wordt overgegaan;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 18 januari 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de samengeordende wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Onze Minister van Vervoer, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikelen 1; 2, 3°; 5, 2°; 8, 3°; 9; 11; 16 van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht treden in werking dezelfde dag als dit besluit voor wat betreft de luchtvaartpolitie.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder « personeelsleden » : de ambtenaren, op proef of in vast verband, met de graad van onderluchthavenmeester, eerste onderluchthavenmeester, eerstaanwezend onderluchthavenmeester, onderluchthavenmeester 1e klasse, eerste onderluchthavenmeester 1e klasse of eerstaanwezend onderluchthavenmeester 1e klasse overgedragen aan BIAC krachtens artikel 25 van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal en het enig artikel van het ministerieel besluit van 11 mei 1998 tot uitvoering van artikel 25, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Art. 3.Navolgende betrekkingen worden overgeheveld naar de Rijkswacht, met de luchthaven Brussel-Nationaal als normale plaats van het werk : - onderluchthavenmeester 1e klasse/eerste/eerstaanwezend . . . . . 4 - onderluchthavenmeester/eerste/ eerstaanwezend . . . . . 31

Art. 4.De personeelsleden dienen bij de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company », een aanvraag in tot overplaatsing naar de Rijkswacht middels een aangetekende zending waarvan de postdatum ligt tussen 1 en 11 februari 1999.

Art. 5.Indien, per graad meer personeelsleden een aanvraag voor overplaatsing naar de Rijkswacht indienen dan de aantallen voorzien in artikel 3, gebeuren de overplaatsingen in volgende orde : 1° het personeelslid met de grootste graadanciënniteit;2° bij gelijke graadanciënniteit, het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit;3° bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste in leeftijd.

Art. 6.De nominatieve lijst van de personeelsleden die worden overgeheveld naar de Rijkswacht zal door Ons worden bepaald op gezamenlijke voordracht van Onze Ministers bevoegd voor BIAC en voor de Rijkswacht.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 1999, met uitzondering van artikel 4 dat in werking treedt op 1 februari 1999.

Art. 8.Onze Minister van Vervoer en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, L. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

^