Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2024
gepubliceerd op 15 mei 2024

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid betreffende de "kleine statuten"

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2024201860
pub.
15/05/2024
prom.
26/04/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid betreffende de "kleine statuten"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, artikel 1ter, eerste en vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie sluiten, gelezen in samenhang met artikel 1, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016;

Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, artikel 2, § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie sluiten;

Gelet op de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, artikel 1/1, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie sluiten en gewijzigd bij de wet van 28 februari 2022, en artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten' sluiten tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie sluiten houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten';

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor de beroepsziekten van Fedris, gegeven op 6 juli 2022;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen van Fedris, gegeven op 11 juli 2022;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 6 september 2022, 14 november 2022 en 4 januari 2023;

Gelet op het protocol van onderhandeling nr. 568/9 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 18 januari 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 31 januari 2023;

Gelet op het advies van de Raad van burgemeesters, gegeven op 1 maart 2023;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het protocol nr. 241/1 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle Overheidsdiensten van 8 februari 2024;

Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 4 maart 2024 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 75.792/16;

Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 11 maart 2024 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Ambtenarenzaken, de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten' sluiten, worden de woorden ", behalve voor de personen bepaald in artikel 1ter van de wet," opgeheven.

Art. 2.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening worden de woorden "en voor personeelsleden die bij leerovereenkomst of een overeenkomst voor beroepsopleiding zijn aangenomen" ingevoegd tussen de woorden "arbeidsovereenkomst aangeworven" en de woorden ", die behoren tot: ".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 maart 1974 en 9 mei 1988, wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende: "5° "personeelsleden in dienst genomen bij een overeenkomst voor beroepsopleiding": de bij artikel 2, § 1, 5°, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, bedoelde personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid in een bestuur, dienst of inrichting waarop dit besluit toepassing vindt.".

Art. 4.Artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2014, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de leerlingen en de personeelsleden in dienst genomen bij een overeenkomst voor beroepsopleiding wordt de rente vastgesteld op grond van het bedrag vastgelegd overeenkomstig artikel 38/1, derde lid, van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten.".

Art. 5.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 juni 2014, 25 februari 2017 en 23 november 2017, wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende: "5° "personeelsleden in dienst genomen bij een overeenkomst voor beroepsopleiding": de bij artikel 2, § 1, 5°, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, bedoelde personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid in een bestuur, dienst of inrichting waarop dit besluit toepassing vindt.".

Art. 6.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 juni 2014 en 25 februari 2017, worden de woorden "of een overeenkomst voor beroepsopleiding" ingevoegd tussen de woorden "een arbeidsovereenkomst" en de woorden ", die behoren tot".

Art. 7.Artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 juni 2014 en 12 juni 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de leerlingen en de personeelsleden in dienst genomen bij een overeenkomst voor beroepsopleiding wordt de rente vastgesteld op grond van het bedrag vastgelegd overeenkomstig artikel 38/1, derde lid, van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten.".

Art. 8.In artikel 21, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020202524 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041674 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod sluiten, worden de woorden "andere dan leerlingen en de personeelsleden in dienst genomen bij een overeenkomst voor beroepsopleiding" ingevoegd tussen de woorden "de besturen en instellingen" en de woorden "bedoeld in artikel 2".

Art. 9.In artikel X.III.1, 6°, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten' sluiten, worden de woorden "en van artikel 2, § 2, tweede lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970" ingevoegd tussen de woorden "van 10 april 1971" en de woorden ", een andere instantie".

Art. 10.Artikel X.III.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten' sluiten, wordt aangevuld met de woorden "en voor wat de beroepsziekten betreft".

Art. 11.Het opschrift van hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten' sluiten tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie sluiten houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten' wordt vervangen als volgt: "Bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor de toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 en van de wet van 3 juli 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector".

Art. 12.In artikel 1 van het hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 december 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 09/12/2021 numac 2021204687 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de "kleine statuten" sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De navolgende instanties worden voor de door hen georganiseerde opleidingen, andere dan de in het tweede lid vermelde, aanzien als werkgever voor de toepassing van artikel 1/1, derde lid, van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten en van artikel 2, § 2, tweede lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970: "; 2° in het eerste lid, wordt de bepaling onder 10° vervangen als volgt: "10° het centrum bedoeld in artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020043839 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oproep ondernemerschapstrajecten sluiten over de erkenning van centra ondernemersvorming;"; 3° in het eerste lid, wordt de bepaling onder 14° vervangen als volgt: "14° het Instituut bedoeld in artikel 3 van het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2003 houdende oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises";"; 4° in het tweede lid, wordt de bepaling onder m) vervangen als volgt: "m) de bezoldigde stageovereenkomst ondernemerschapstraject bedoeld in artikel 1, 5° en artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020043839 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oproep ondernemerschapstrajecten sluiten houdende de oproep ondernemerschapstrajecten;"; 5° in het tweede lid, wordt de bepaling onder n) opgeheven; 6° het tweede lid wordt aangevuld met de bepaling onder p) luidend als volgt: "p) de stageovereenkomst duale opleiding zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 maart 2022 tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenonderwijs.".

Art. 13.In artikel 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 december 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/12/2021 pub. 09/12/2021 numac 2021204687 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de "kleine statuten" sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt: "9° de personen verbonden door een overeenkomst voor onbezoldigd werkplekleren bedoeld in artikel 1, 5° en artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 08/12/2020 numac 2020043839 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oproep ondernemerschapstrajecten sluiten houdende de oproep ondernemerschapstrajecten;"; 2° de bepaling onder 24° wordt opgeheven.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 1°, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2020 voor de aanvragen tot schadeloosstelling wegens beroepsziekten ingediend vanaf deze datum.

Art. 15.De minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hen betreft, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

^