Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 mei 2017
gepubliceerd op 08 juni 2017

Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitster van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017012441
pub.
08/06/2017
prom.
25/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MEI 2017. - Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitster van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1953Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, artikel 63, gewijzigd bij de wet van 7 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009011578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren sluiten tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Op haar verzoek wordt aan mevr. Martine Castin eervol ontslag verleend uit haar functie van voorzitster van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Mevr. Martine Castin wordt gemachtigd de eretitel van haar functie van voorzitster van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren te voeren.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS

^