Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 december 2009
gepubliceerd op 07 januari 2010

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011578
pub.
07/01/2010
prom.
22/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, de artikelen 58 en 63;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Op voordracht van de Minister van Justitie worden benoemd tot voorzitter van de Tuchtcommissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren : 1° Nederlandstalige kamer : a) tot voorzitter : de heer Joris Degroote, rechter bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk;b) tot plaatsvervangend voorzitster : Mevr.Yolande Van Weert, ondervoorzitster bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen. 2° Franstalige kamer : a) tot voorzitster : Mevr.Renée Rubinstein, ondervoorzitster bij de rechtbank van koophandel te Brussel; b) tot plaatsvervangend voorzitter : de heer Patrice Libiez, rechter bij de rechtbank van koophandel te Brussel.

Art. 2.Op voordracht van de Minister van Justitie worden benoemd tot voorzitter of lid van de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren : 1° Nederlandstalige kamer : a) tot voorzitter : de heer Paul Blondeel, kamervoorzitter bij het hof van beroep te Brussel;b) tot plaatsvervangend voorzitter : de heer Dries Vandeputte, raadsheer bij het hof van beroep te Gent;c) tot effectieve leden : - de heer Luc De Decker, rechter bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - Mevr. Elisabeth d'Erbée, rechter bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen; d) tot plaatsvervangende leden : - de heer André Buysse, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - de heer Philippe Descamps, rechter bij de arbeidsrechtbanken te Ieper, te Kortrijk en te Veurne. 2° Franstalige kamer : a) tot voorzitster : Mevr.Martine Castin, kamervoorzitster bij het hof van beroep te Bergen; b) tot plaatsvervangend voorzitster : Laurence Massart, raadsheer bij het hof van beroep te Bergen;c) tot effectieve leden : - de heer Marc Paris, voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne; - de heer Rudy Gyselinck, rechter bij de arbeidsrechtbank te Doornik; d) tot plaatsvervangende leden : - de heer Henry-Emmanuel Schoenmaeckers, rechter bij de rechtbank van koophandel te Charleroi; - Mevr. Véronique Tordeur, rechter bij de arbeidsrechtbank te Hoei.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE

^