Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 maart 2021
gepubliceerd op 01 april 2021

Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2021201531
pub.
01/04/2021
prom.
25/03/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet voor het begrotingsjaar 2001 van 19 juli 2001, artikel 51;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 24/01/2002 numac 2002021000 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, de artikelen 3, § 1, eerste lid, 6° en 7°, en tweede lid, en 4;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum : 1° als vertegenwoordiger van de Eerste Minister: Dhr.Tom MEULENBERGS; 2° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk: Dhr.Nicolas GILLARD; 3° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen: Mevr.Louise RINGUET; 4° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit: Dhr.Benoit RAMACKER; 5° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding: Mevr.Miet DECKERS; 6° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Mevr.Lot WILDEMEERSCH; 7° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post: Mevr.Inge JOORIS; 8° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee: Mevr.Dounia BOUMAAZA; 9° als vertegenwoordiger van de Staatssecretaris voor Begroting : Dhr.Bavo DE MOL.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de leden bedoeld in artikel 1: 1° als vertegenwoordiger van de Eerste Minister: Dhr.François BAILLY; 2° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk: Dhr.Jérémie DEMEYER; 3° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen: Dhr.Steve DETRY; 4° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit: Mevr.Litte FROONINCKX; 5° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding: Mevr.Laura MAHIEU; 6° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Dhr.Jan EYCKMANS; 7° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post: Dhr.Tobias DANEELS; 8° als vertegenwoordiger van de Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee: Dhr.Maxim LAPORTE; 9° als vertegenwoordiger van de Staatssecretaris voor Begroting : Mevr.Tess MINNENS.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, A. DE CROO

^