Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 13 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de functieclassificatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017207026
pub.
13/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de functieclassificatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de functieclassificatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Functieclassificatie (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142094/CO/201) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld.

Art. 2.§ 1. Om uit te maken of een werkgever 20 of meer werknemers tewerkstelt, moet men het gemiddelde berekenen van de tewerkstelling tijdens het 4de kwartaal van het "kalenderjaar -2" en het 1ste tot en met het 3de kwartaal van het "kalenderjaar -1". Het gemiddelde wordt verkregen door het totaal aantal werknemers in dienst op het einde van ieder van de bedoelde kwartalen te delen door het aantal kwartalen waarvoor een aangifte werd ingediend. § 2. Bij het eerste jaar tewerkstelling is het in aanmerking te nemen aantal het aantal werknemers tewerkgesteld op de laatste dag van het eerste burgerlijk kwartaal waarvoor de betrokken onderneming een aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft ingediend. HOOFDSTUK II. - Beroepenclassificatie A. Algemene bepalingen

Art. 3.De in de verschillende categorieën van de beroepenclassificatie opgenomen functies geven recht op het overeenstemmend loon in zoverre dat zij in hoofdzaak zowel voltijds als deeltijds worden uitgeoefend.

Art. 4.De functies of werkzaamheden welke zijn opgesomd in dit hoofdstuk worden enkel als voorbeeld aangehaald.

De niet vernoemde functies of werkzaamheden worden gerangschikt naar analogie met de opgesomde voorbeelden.

Art. 5.De werkgever moet de bediende schriftelijk inlichten tot welke categorie hij behoort en hem iedere categoriewijziging meedelen.

Art. 6.Om de anciënniteit voor de loonschaal in de onderneming te berekenen, wordt rekening gehouden met het laatste jaar binnen een leerovereenkomst in de voortdurende vorming van de middenstand en dit in dezelfde onderneming.

B Administratief personeel

Art. 7.Het administratief personeel wordt als volgt gerangschikt : § 1. Eerste categorie : - Bediende belast met het klassement en andere kleine werkjes; - Facturist (gewoon afschrijven); - Telefonist (één enkele post); - Enz., voor zover de bediende minder dan zes maanden anciënniteit in de onderneming heeft. § 2. Tweede categorie : - Bediende van de eerste categorie met zes maanden of meer anciënniteit in de onderneming; - Magazijnbediende; - "Comptometer"-bediende; - Inventarisbediende; - Facturist en verificateur; - Typist; - Winkelkassier; - Telefonist-standardist of telefonist belast met het verstrekken van technische inlichtingen; - Enz.. § 3. Tweede categorie bis (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep zoals beschreven in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen) : - Winkelkassier met 4 jaar werkervaring zoals bepaald in de artikelen 3 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen, en met 5 jaar anciënniteit in de onderneming in de functies van verkoper of winkelkassier. § 4. Derde categorie : - Bediende voor de lonen; - Hulpboekhouder; - Bediende aan de boekhoudmachine; - Stenotypist; - Enz.. § 5. Vierde categorie : - Boekhouder; - Directiesecretaris; - Etalagist-decorateur; - Enz.. § 6. Vijfde categorie (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep zoals beschreven in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen) : - Aankoper verantwoordelijk voor de bevoorrading van een afdeling; - Boekhouder-kassier; - Hoofdetalagist-decorateur; - Enz..

C. Verkooppersoneel

Art. 8.Het verkooppersoneel wordt als volgt gerangschikt : § 1. Eerste categorie : - Beginnende verkoper jonger dan achttien jaar; - Verkoper van achttien jaar en ouder; - Bediende belast met het aanvullen van de "rayons" in de zelfbediening in opdracht van de werkgever, de filiaalhouder of de verkoper en die toevallig de functie van verkoper of kassier waarneemt; - Enz., voor zover de bediende minder dan zes maanden anciënniteit in de onderneming heeft. § 2. Tweede categorie : - Bediende van de eerste categorie met zes maanden of meer anciënniteit in de onderneming; - Verkoopadviseur van achttien jaar en ouder in de afdelingen van de zelfbediening, voor zover hij zes maanden anciënniteit in de onderneming heeft; - Helper-etalagist; - Enz.. § 3. Tweede categorie bis (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep zoals beschreven in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen) : - Verkoper met 4 jaar werkervaring zoals bepaald in de artikelen 3 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen, en met 5 jaar anciënniteit in de onderneming in de functies van verkoper of winkelkassier. § 4. Derde categorie : - Eerste verkoper : (andere dan deze voorzien in de vierde categorie) onder "eerste verkoper" wordt verstaan : de verkoper die de werkgever, de filiaalhouder of de afdelingschef regelmatig bijstaat in de organisatie van de verkoop door namelijk het werk van het verkooppersoneel te coördineren; - Helper-etalagist-decorateur; - Meer gekwalificeerde verkoper : onder "meer gekwalificeerde verkoper" moet worden verstaan : de verkoper met drie jaar verkoopervaring in de branche en in dezelfde onderneming en die tegelijkertijd aan volgende vereisten beantwoordt : de verkoper die een grondige kennis bezit van de verkooptechnieken en die artikelen verkoopt waarbij een uitgebreide verkoopargumentatie moet worden aangevoerd in een gespecialiseerde winkel of afdelingen met diensten waar de handelsactiviteit onder meer bestaat uit de verkoop van niet alledaagse artikelen zoals : - woon- en kantooruitrusting; - vrijetijdsbesteding; - fotografie en optiek; - juwelierskunst, edelsmederij en juwelenmakerij; - huishoudelijke apparaten; - kunstvoorwerpen; - delicatessen; - muziekinstrumenten; - uurwerkmakerijen; - speelgoed; - kleding; - schoenen; - radio, TV en hi-fi; - schoonheidsproducten; - enz.; - De handelsvertegenwoordiger met minder dan drie jaar ervaring; - Enz.. § 5. Vierde categorie : - Gekwalificeerde eerste verkoper : de gekwalificeerde eerste verkoper is de verkoper die tegelijkertijd beantwoordt aan de vereisten van de eerste verkoper en de meer gekwalificeerde verkoper; - De handelsvertegenwoordiger met meer dan drie jaar ervaring; - Enz.. § 6. Vijfde categorie (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep zoals beschreven in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen) : - Verkoopschef.

D. Filiaalhouders

Art. 9.De filiaalhouder is de bediende die, zonder bestendig toezicht noch dagelijkse controle van de werkgever, de verantwoordelijkheid draagt van het dagelijks beheer van een winkel, wat tegelijkertijd inhoudt administratieve taken, organisatie van het werk, verantwoordelijkheid van de tekorten in voorraad en kas en de algemene organisatie van de verkoop (voorraad, assortiment, klanten).

Onder "bestendig toezicht" moet worden verstaan : de regelmatige aanwezigheid in de verkoopplaats van de werkgever of van een lid van het kaderpersoneel belast met bedoeld toezicht.

Art. 10.In een winkel waar het verkooppersoneel werkt zonder bestendig toezicht van de werkgever, van een lid van het kaderpersoneel of van een filiaalhouder, moet één van de verkopers ten minste worden geklasseerd in de derde categorie. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018.

Zij heft op en vervangt artikelen 2 tot en met 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 houdende coördinatie en wijziging van de arbeids- en loonvoorwaarden (113207/CO/201).

Art. 12.Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd en mag slechts worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen en zulks mits een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel en aan de ondertekenende organisaties van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^