Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 juli 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013057
pub.
03/10/2008
prom.
25/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JULI 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008 Sociaal akkoord 2007-2008 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent (Overeenkomst geregistreerd op 11 februari 2008 onder het nummer 86827/CO/301.01) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen en op de havenarbeiders van het algemeen contingent die zij tewerkstellen.

Tweede pensioenpijler

Art. 2.a) Vanaf 1 januari 2008 wordt de bijdrage op de brutolonen gestort aan het compensatiefonds voor bestaanszekerheid en bestemd voor het "Havenpensioenfonds 301.01" als volgt vastgesteld : - 2,80 pct. op het door de werkgevers aan CEPA opgegeven brutoloon voor gepresteerde taken; - 0,80 pct. op alle andere lonen en vergoedingen onderhevig aan R.S.Z. en op het enkelvoudig vakantiegeld. b) In de loop van het 1e kwartaal 2008 wordt een bijdrage van 0,80 pct.voor het "Havenpensioenfonds 301.01" gestort, op alle vergoedingen onderhevig aan R.S.Z., exclusief het enkelvoudig vakantiegeld en het door de werkgevers aan CEPA opgegeven brutoloon voor gepresteerde taken, voor de jaren 2005, 2006 en 2007.

Humanisering van de arbeid

Art. 3.a) Vanaf 1 januari 2008 wordt het puntensysteem voor de werk- en veiligheidskledij als volgt aangepast : halvering van het aantal punten voor handschoenen voor de beroepscategorie dekmannen en verhogingen met 2 punten per taak voor de havenarbeiders algemeen werk en de kuipers. b) De werkgevers zullen vanaf 1 januari 2008 sterk bevuilde kledij (inclusief handschoenen) vervangen door hetzelfde artikel opgenomen in het CEPA-gamma.De praktische modaliteiten worden in paritair overleg vastgelegd. c) Het gamma werkkledij wordt uitgebreid met fleece-vest en sokken. Anciënniteitsvakantie en herverdelingsdagen

Art. 4.De havenarbeiders in los dienstverband mogen hun anciënniteitsvakantie en herverdelingsdagen naar eigen keuze gedurende het ganse jaar opnemen, voorzover het maximum aantal losse havenarbeiders die per dag afwezig mogen zijn niet is bereikt.

Arbeidsongeschiktheid

Art. 5.a) Bijpassing loonverlies ingevolge arbeidsongeval.

Een bedrag gelijk aan 0,20 pct. van het totale R.S.Z.-loon uitbetaald in 2006 zal jaarlijks in 2007 en 2008 worden aangewend om het inkomstenverlies ingevolge arbeidsongeval op te vangen.

Het bestaande systeem voor de regeling van de arbeidsongevallen voorzien in artikel 800 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2004 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders van het algemeen contingent, "Codex algemeen contingent" genaamd, blijft behouden. b) Vergoeding nabestaanden bij dodelijk arbeidsongeval Bij een dodelijk arbeidsongeval wordt volgende tegemoetkoming betaald : - 2.500 EUR aan de samenwonende partner van het slachtoffer, verhoogd met 500 EUR per kind ten laste; - 1.500 EUR aan de ouders van het slachtoffer indien het slachtoffer nog bij hen inwoonde. c) Bijpassing loonverlies ingevolge ziekte of ongeval van gemeen recht. Voor periodes van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval van gemeen recht die aanvangen vanaf 1 januari 2008 en voor zover recht op gewaarborgd loon bestaat, wordt een forfaitaire vergoeding van 27 EUR per werkdag toegekend vanaf de 31e kalenderdag arbeidsongeschiktheid gedurende een termijn van maximum 12 maanden te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid. d) Verplaatsing van en naar het aanwervingsbureau De verzekering tegen ongevallen tijdens het traject heen en terug tussen de normale verblijfplaats en het aanwervingsbureau dekt eveneens de risico's van blijvende ongeschiktheid en dodelijk ongeval. Arbeidsongeschiktheid voor verminderd arbeidsgeschikten

Art. 6.In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht behouden de verminderd arbeidsgeschikten het recht op aanwezigheidsvergoeding.

Erkentelijkheid bij afscheid

Art. 7.a) Afscheidsviering Werknemers die overgaan naar het stelsel voor verminderd arbeidsgeschikten, die op pensioen gaan of wiens erkenning als havenarbeider wordt ingetrokken wegens medische redenen, worden met hun partner uitgenodigd op een door de werkgevers georganiseerde afscheidsviering. b) Geschenk in speciën ter gelegenheid van de pensionering Overeenkomstig de wettelijke modaliteiten terzake ontvangen de havenarbeiders ter gelegenheid van hun pensionering een geschenk in speciën ten bedrage van 35 EUR per jaar anciënniteit als havenarbeider en dit met een maximum van 875 EUR.c) Vergoeding wegens intrekking van de erkenning als havenarbeider wegens medische redenen Aan de havenarbeiders wiens erkenning ingetrokken wordt wegens medische redenen, wordt een forfaitaire vergoeding toegekend, bovenop de vergoeding voorzien in artikel 722 en artikel 756 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2004 gesloten in het Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders van het algemeen contingent genaamd "Codex algemeen contingent", ten bedrage van 35 EUR per jaar anciënniteit met een maximum van 875 EUR. Overheveling van rang B naar rang A

Art. 8.Vanaf 1 januari 2008 kunnen havenarbeiders na een wachtperiode van ten minste 18 maanden na de datum van hun erkenning overgeheveld worden van rang B naar rang A. Voor deze havenarbeiders wordt de referteperiode herleid tot 15 maanden.

Eindejaarsconjunctuurpremie

Art. 9.Bij schorsing van de erkenning wegens een door de Administratieve Commissie toegelaten tijdelijke afwezigheid blijft het recht op eindejaarsconjunctuurpremie behouden voor de gepresteerde taken tijdens de referteperiode.

Hospitalisatieverzekering

Art. 10.De werkgevers gaan akkoord het "derdebetalerssysteem" in te voeren. De hieraan verbonden kosten worden ten laste gelegd van het compensatiefonds voor bestaanszekerheid.

Natiebazen

Art. 11.De inbreng in het kapitaal van de natie, voorzien in artikel 920.4 van de Codex, wordt vanaf 1 januari 2008 vastgesteld op minstens 18.600 EUR. Anciënniteitspremie

Art. 12.Vanaf 1 januari 2007 wordt een anciënniteitspremie als volgt ingevoerd : a) bij 25 jaar anciënniteit een premie gelijk aan het basisloon havenarbeider algemeen werk x 21;b) Bij 35 jaar anciënniteit een premie gelijk aan het basisloon havenarbeider algemeen werk x 42.De periodes van erkenning als havenarbeider van het algemeen contingent, van het logistiek contingent en van inschrijving als vakman worden voor de anciënniteit in aanmerking genomen.

De uitbetaling gebeurt in de maand na het bereiken van de vereiste anciënniteit. De premie wordt ook uitbetaald indien de havenarbeider de vereiste anciënniteit bereikt in het jaar dat hij toetreedt tot de regeling voor verminderd arbeidsgeschikten.

Pro memorie

Art. 13.Alle langlopende collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden die niet zijn opgezegd blijven onverkort van toepassing.

Sociale vrede

Art. 14.Uitgezonderd eventuele technische aangelegenheden stellen de ondertekenende organisaties en hun leden tijdens de toepassingsperiode van deze collectieve arbeidsovereenkomst noch op het niveau van de bedrijfstak, noch op het niveau van de ondernemingen nieuwe eisen en waarborgen zij het behoud van de sociale vrede in de haven van Antwerpen.

De syndicale premie wordt slechts aan het "Gemeenschappelijk Vakbondsfront" van de haven van Antwerpen uitbetaald, indien de sociale vrede in die haven volledig door de werknemers wordt nageleefd.

Geldigheidsduur

Art. 15.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007, met uitzondering van artikel 12. Zij treedt buiten werking op 31 maart 2009.

De bepalingen van de artikelen 2, 3, 4, 5 a), 5 b) en 7 worden gesloten voor onbepaalde tijd. Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits het betekenen bij een ter post aangetekende brief, van een opzeggingstermijn van drie maanden aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^