Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 januari 2001
gepubliceerd op 16 maart 2001

Koninklijk besluit betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000174
pub.
16/03/2001
prom.
25/01/2001
ELI
eli/besluit/2001/01/25/2001000174/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ontertekening voor te leggen, strekt ertoe artikel 21 van de wet van 4 augustus 1996 tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, van kracht te laten worden.

Vóór de wet van 16 juni 1989 houdende institutionele hervormingen moesten immers alle, Nederlandse et Franse, arresten van de Raad van State vertaald worden. De voormelde wet van 16 juni 1989 geeft vervolgens het eerste lid van artikel 63 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State in die zin gewijzigd dat alle arresten onverwijld vertaald moeten worden behalve de uitzonderingen waarin de Koning voorziet.

Het koninklijk besluit van 12 juni 1990 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State, heeft deze bepaling aangewend : « De arresten bedoeld in artikel 63, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State worden niet vertaald wanneer de voorzitter van de kamer, die het arrest heeft uitgesproken, oordeelt dat de kennisgeving ervan door andere personen of overheden dan de bij het geding betrokken partijen, voor de lering van de rechtspraak zonder belang is. In geval van twijfel beslist de eerste voorzitter. » Artikel 21 van de wet van 4 augustus 1996 tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zal artikel 63, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, opnieuw wijzigen teneinde het principe van de verplichting tot vertaling te doen verdwijnen : « De arresten worden vertaald in de gevallen bepaald door de Koning. » Dit ontwerp van koninklijk besluit strekt er derhalve toe deze bepaling van kracht te laten worden.

Dit is het onderwerp van het ontwerp van koninklijk besluit dat ik ter ondertekening voorleg aan Uwe Majesteit.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 6 oktober 2000 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State", heeft op 27 november 2000 het volgende advies gegeven : Onderzoek van het ontwerp Dispositief Artikel 6 Het gaat niet op het ontwerp te laten terugwerken tot 1 oktober 2000.

Er bestaat geen grond om af te wijken van de gebruikelijke regel van inwerkingtreding van koninklijke besluiten.

Artikel 6 moet bijgevolg als volgt worden geredigeerd : «

Art. 6.Dit besluit is eveneens van toepassing op de vóór de datum van inwerkingtreding ervan gewezen maar nog niet vertaalde arresten. » De kamer was samengesteld uit : De heren : Y. Kreins, staatsraad, voorzitter;

P. Lienardy en P. Quertainmont, staatsraden;

J. van Compernolle, assessor;

Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer A. Lefebvre, auditeur. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de heer P. Brouwers, referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer P. Lienardy.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

25 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januauri 1973, inzonderheid op de artikelen 28, vierde lid, en 63, eerste lid, tweede zin, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op artikel 47, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1990 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 8 augustus 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Vertaald worden de arresten van de Raad van State betreffende reglementaire besluiten.

Vertaald worden ook de arresten die de in artikel 2 genoemde commissie geselecteerd heeft wegens het nut ervan voor het algemeen begrip van de rechtspraak van de Raad van State. De commissie spreekt zich uit op basis van een eerste selectie die in elke kamer wordt gemaakt door de voorzitter ervan of door de staatsraad die hem vervangt; ze kan die selectie op eigen initiatief uitbreiden.

Art. 2.§ 1. Er wordt een selectiecommissie opgericht waarvan de leden worden aangesteld door de Algemene Vergadering van de Raad van State en die, naar taal, paritair is samengesteld als volgt : 1° twee leden van de Raad, voorgedragen door de eerste voorzitter;2° twee leden van het Auditoraat, voorgedragen door de Auditeur-generaal;3° Twee leden van het coördinatiebureau, voorgedragen door de eerste voorzitter. Voor ieder lid wordt volgens dezelfde regels een plaatsvervanger aangewezen. § 2. De commissie wordt voorgezeten door het lid van de Raad dat de hoogste plaats bekleedt op de ranglijst. Ze komt samen op initiatief van haar voorzitter, naargelang de noodwendigheden. De leden die verhinderd zijn worden vervangen door de plaatsvervangers.

Art. 3.Artikel 21 van de wet van 4 augustus 1996 tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State treedt in werking.

Art. 4.Artikel 6 van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State wordt aangevuld als volgt : « Ook de eventuele vertaling ervan wordt gepubliceerd. »

Art. 5.Dit besluit is eveneens van toepassing op de vóór de datum van inwerkingtreding ervan gewezen maar nog niet vertaalde arresten.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 12 juni 1990 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State wordt opgeheven.

Art. 7.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

^