Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 april 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van bpost

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014303
pub.
11/06/2014
prom.
25/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van bpost


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met name de artikelen 16, 18, 22 en 148 en artikel 148bis/1, ingevoegd bij de wet van 24 december 1999 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 december 2005;

Gelet op artikel 12 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 19/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014015125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de oprichting van het GEN-oriëntatiecomité betreft sluiten tot wijziging van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2014;

Gelet op het overleg in de Ministerraad van 25 april 2014;

Overwegende dat krachtens artikel 19 van de statuten van bpost, de raad van bestuur van bpost uit hoogstens twaalf leden bestaat, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder;

Overwegende dat krachtens artikel 21, § 1 van de statuten van bpost, de Koning tot 6 bestuurders benoemt, met inbegrip van de voorzitter van de raad van bestuur, uit eminente personen uit de bedrijfswereld, academische kringen of nationale of internationale overheidsinstellingen. Dat krachtens het bovengenoemde artikel uit de statuten en de principes van het Corporate Governance Charter deze benoeming gebeurt op voorstel van de raad van bestuur en na raadpleging van het Bezoldigings- en Benoemingscomité;

Overwegende dat wat betreft de leden die benoemd zijn door de Koning, overeenkomstig de artikels 16 en 148bis/1 in fine van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en artikel 21, § 1 in fine van de statuten van bpost, de raad van bestuur evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden telt, eventueel met uitzondering van de voorzitter;

Overwegende dat krachtens artikel 18, § 2bis van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, ten minste één derde van de door de Koning aangeduide leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan dat van de overige leden is;

Overwegende dat de artikels 22 en 148 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en artikel 20 van de statuten van bpost de vereisten bepalen waaraan de Staat gebonden is bij het kiezen van zijn bestuurders in de raad van bestuur van bpost;

Overwegende dat de voorzitter van de raad van bestuur behoort tot een andere taalrol dan de gedelegeerd bestuurder;

Overwegende dat het aangewezen is de kandidatuur van Mevr. Françoise Masai in overweging te nemen voor de functie van bestuurder;

Overwegende dat Mevr. Françoise Masai doctor is in de rechten en licentiate in het economisch recht. Ze is vicegouverneur van de Nationale Bank van België. Ze is eveneens vicevoorzitter van de Hoge Raad van Financiën en voorzitter van de raad van bestuur van het Observatorium Krediet en Schuldenlast.

Overwegende dat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, Mevr. Françoise Masai de voornoemde wettelijke vereisten zal vervullen om de functie van bestuurder uit te oefenen;

Overwegende dat Mevr. Françoise Masai zich bereid heeft verklaard het mandaat te aanvaarden;

Overwegende dat het aangewezen is de kandidatuur van Mevr. Françoise Masai in overweging te nemen voor de functie van voorzitter van de raad van bestuur;

Overwegende dat Mevr. Françoise Masai zich bereid heeft verklaard het mandaat te aanvaarden;

Op voordracht van onze Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevr. Martine Durez wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat van voorzitster van de raad van bestuur van bpost.

Art. 2.Aan Mevr. Martine Durez wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat van lid van de raad van bestuur van bpost.

Art. 3.Mevr. Françoise Masai wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur van bpost tot 16 januari 2018 inbegrepen.

Art. 4.Mevr. Françoise Masai wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van bpost tot 16 januari 2018 inbegrepen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 23 juni 2014.

Art. 6.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

^