Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 september 2010
gepubliceerd op 16 november 2010

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024426
pub.
16/11/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, programma 25.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;

Overwegende dat het Verdrag inzake biologische diversiteit, afgesloten op de Wereldconferentie over Milieu en Ontwikkeling te Rio de Janeiro op 5 juni 1992, voor ons land van kracht werd op 20 februari 1997;

Overwegende dat het noodzakelijk is de uitvoering in België van het Verdrag inzake biologische diversiteit te stimuleren;

Overwegende dat educatie en bewustmaking van het publiek essentiële elementen vormen van een effectieve uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 september 2010;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 11.000 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.41.30.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2010, wordt verleend aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - in zijn hoedanigheid van Nationaal Knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit - als tussenkomst in hun onkosten verbonden aan hun activiteiten van opvoeding en bewustmaking van het publiek voor biologische diversiteit, onder andere voor de herdruk van de biodiversiteitkalender « 366 tips voor de biodiversiteit » in het kader van de federale sensibilisatie- en engagementencampagne « Geef leven aan je planeet ! ».

Art. 2.De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 januari 2010 en eindigt op 30 december 2010.

Art. 3.§ 1. Het toegekende bedrag zal gestort worden op rekeningnummer 679-0091681-16 van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29B, te 1000 Brussel. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de in artikel 1 vermelde ontwikkelingkosten. § 3. De uitgaven worden gerechtvaardigd door facturen m.b.t. de activiteiten.

Art. 4.§ 1. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage moeten ten laatste op 1 september 2011 ter beschikking liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu. Ze worden in drie exemplaren ingediend ter attentie van de heer Laurent Voiturier - Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel. § 2. Op de vordering wordt de vermelding aangebracht : « Voor echt en waar verklaard voor de som in euro van ................................ (in cijfers) ...................................... (in letters) ».

Art. 5.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^