Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 november 1998
gepubliceerd op 08 september 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het « Trustfonds voor het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan »

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022157
pub.
08/09/1999
prom.
24/11/1998
ELI
eli/besluit/1998/11/24/1999022157/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het « Trustfonds voor het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 en de wet van 5 juli 1998 houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1998, inzonderheid programma 26.58.1;

Gelet op de wet van 6 augustus 1993 houdende goedkeuring van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, en van de Bijlagen I, II, III, IV, V-A, V-B en VI, opgemaakt te Bazel, op 22 maart 1989;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het Koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikels 55 en 58;

Gelet op het Koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, inzonderheid art. 5;

Gelet op het Koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid de artikels 9 en 22;

Overwegende dat het aan alle Partijen bij het Verdrag toekomt de nodige financiële steun te leveren voor de toepassing van het Verdrag en voor het regelmatig functioneren van het Secretariaat;

Overwegende dat op de eerste vergadering van de Conferentie der Partijen [UNEP- vergadering van 3-4 december 1992 te Piriapolis (Uruguay)] de Conferentie bij consensus het huishoudelijke reglement voor hun vergaderingen (beslissing I/1), de mechanismen voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag (beslissing I/2) en de institutionele en financiële regelingen (beslissing I/7) vastgesteld en aanvaard heeft;

Overwegende dat de Conferentie bovendien beslist heeft dat de bijdragen van de Partijen aan de begroting van het Verdrag en zijn secretariaat berekend dienen te worden op basis van de aanslagschaal van de Verenigde Naties, aangepast op de wijze dat geen enkele bijdrage 25 % overschrijdt van het totaal en er tevens geen enkele bijdrage verschuldigd is in het geval dat de aanslagschaal van de Verenigde Naties een bijdrage bepaalt kleiner dan 0,1 %;

Overwegende dat op de derde vergadering van de Conferentie der Partijen (UNEP-vergadering van 18-22 september 1995 te Genève, Zwitserland) de Conferentie, om de uitvoering van hun werkzaamheden in 1998 te financieren, bij consensus een budget van 4 069 740 US $ aannam (waarvan 2 940 449 US $ te dekken door de vastgestelde aanslagschalen; cf. beslissing III/28 punt II 8 + bijlage II en doc UNEP/CHW.3L.4 punt II h + bijlage II;

Overwegende dat het Verdrag voor België bindend is vanaf 30 januari 1994 en de geplande activiteiten in 1998 dienen bekostigd te worden;

Overwegende dat de toenemende complexiteit en de ontwikkeling van de produktie van gevaarlijke afvalstoffen en hun grensoverschrijdende overbrengingen een groeiende bedreiging voor het leven uitmaken;

Overwegende dat de problemen slechts kunnen opgelost worden door een bevredigende internationale samenwerking en dat uit dat oogpunt het Secretariaat van het Verdrag een van de instrumenten ervan uitmaakt;

Gelet op de omzendbrief van de Eerste Minister en de Vice- Eerste Minister en Minister van Begroting van 27 juni 1995, derde alinea;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën d.d. 19 november 1998;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag ten belope van de omzetwaarde in Belgische munt van 41 137 US $ aan te rekenen ten laste van het op basisallocatie 58.16.35.53 (Programma 26.58.1) van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 1998 uitgetrokken krediet, wordt aan het « Trustfonds voor het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan » (Milieuprogramma van de Verenigde Naties) verleend als Belgische bijdrage voor 1998 (FUND 3060 BEL),en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : « UNEP Trust Fund Account n° 001-1-507001 International Agencies Banking Chase Manhattan Bank, 270 Park Avenue New York, NY 10017, USA ».

Art. 2.Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, J. PEETERS

^