Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2021
gepubliceerd op 14 juli 2021

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal Korps van de Inspectie van financien

bron
interfederaal korps van de inspectie van financien
numac
2021042572
pub.
14/07/2021
prom.
24/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/24/2021042572/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal Korps van de Inspectie van financien


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3 zoals gewijzigd door de wetten van 19 oktober 1998, 27 december 2004, 20 juli 2005, 4 april 2006, 20 juli 2006, 21 april 2007, 19 juli 2012 et 21 april 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998003348 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën sluiten tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 06/08/2003 numac 2003003379 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën sluiten tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998003348 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën sluiten tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008003471 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van bovenvermelde wetten;

Aangezien, enerzijds, de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën ter beschikking gesteld van de federale Regering overeenkomstig artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998003348 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën sluiten beschouwd moeten worden als behorende tot de centrale diensten voor de toepassing van hoofdstuk V afdeling I van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Aangezien, anderzijds, de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, ter beschikking gesteld van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, overeenkomstig artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998003348 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën sluiten tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, geen definitieve aanduiding krijgen bij deze Regeringen maar kunnen worden geroepen om hun functie uit te oefenen bij de federale Regering in overeenstemming met de beginselen van opeenvolgende aanstellingen, uiteengezet in het verslag aan de Koning betreffende het bovenvermeld koninklijk besluit en dat het dus voor het vaststellen van taalkaders aangewezen is om reden van organisatie van de dienst de desbetreffende drie betrekkingen samen te voegen met de betrekkingen van inspecteur van financiën ter beschikking gesteld van de federale Regering;

Gelet op het advies van de Inspectie van financiën, gegeven op 15 juni 2021;

Gelet op het gunstig advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 4 juni 2021;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De taalkaders van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën worden vastgesteld als volgt:

Tweetalig kader Cadre linguistique

Tweetalig kader Cadre linguistique

Diensten Services

Trappen van de hiërarchie Degrés de la hiérarchie

Nederlands kader Cadre néerlandais

Frans kader Cadre français

Bestemd voor de ambtenaren van de Nederlandse taalrol - Réservé aux agents du rôle linguistique néerlandais

Bestemd voor de ambtenaren van de Franse taalrol - Réservé aux agents du rôle linguistique français

Inspectie van financiën bij de federale Regering, bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij de het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

1

40 %

40 %

10 %

10 %

Inspection des finances auprès du Gouvernement fédéral, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Collège réuni de la Commission communautaire commune

1

40 %

40 %

10 %

10 %


Art. 2.Het koninklijk besluit van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015003343 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal korps van de Inspectie van financien sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal korps van de Inspectie van financiën wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER

^