Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, opdat de arbeidsongeschiktheidsregeling kan ingaan vanaf de daadwerkelijke stopzetting van de activiteit wegens arbeidsongeschiktheid type wet prom. 29/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021042569 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021055692 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Huysegems, Liliana Mevr. Huysegems, Liliana, geboren te Hout Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021176 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2021 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "BRAL vzw-Stadsbeweging voor Brussel" type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2021 aan het Secretariaat van het trustfonds voor het Speciale Programma type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "Inter-Environment Brussel" type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021230 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de federale staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de vzw "Wereldautomobielcentrum" via de sluiting van een huurcontract type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021271 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 15 juni 2021, wordt de heer Na Kayika Denis NANGA,, aangeduid als houder van een managementfunctie N-1, Directeur-generaal van het Directoraat-generaal van Algemene diensten van het Federaal Ag Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. 01/07/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021377 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021467 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021042165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021 wordt het mandaat van de heer Bernard DE MAERTELAERE als korpschef van de lokale politie van de politiezone WAVER, hernieuwd voor een termijn van vij type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021042572 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal Korps van de Inspectie van financien type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021042603 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 03/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021202960 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Leuven. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021, wordt met ingang van 4 december 2020, aan mevrouw FONTEIJN Savanna, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 7 juli 2021, wordt met ingang van 1 juni 20 De heer Van Tendeloo Leonard wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 7 juli 2021, wordt met ingang van 1 oktober Mevrouw LEFEBVRE Tania wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021423 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2021, bladzijde 65760, lijnen 14 tot 16 dient men te lezen : " Bij ministerieel besluit van 27 mei 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de politierechtban Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging "; Het verzoekschrift tot nie(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie EB-2003-0010-quinquies- A Een ministerieel besluit van 29 juni 2021 wijzigt het ministerieel besluit EB-2003-0010-A van 13 februari 2004 houdende toekenning aan de n.v. C-POWER, Buskruitstraat 1, 8400 Oostende,(...)

decreet

type decreet prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021321 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Ivoorkust betreffende het luchtvervoer, ondertekend te Abidjan op 25 oktober 2017 type decreet prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021322 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Mali betreffende het luchtvervoer, ondertekend te Bamako op 29 augustus 2017 type decreet prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021319 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Gabon betreffende de luchtdiensten, ondertekend te Brussel op 28 mei 2018 type decreet prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021320 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Togo betreffende het luchtvervoer, ondertekend te Lomé op 13 juni 2019 type decreet prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021323 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, ondertekend te Brussel op 12 juni 2018 type decreet prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021324 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, ondertekend te Cotonou op 9 januari 2018 type decreet prom. 01/07/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021393 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een coördinatie en een versterking van acties van de Franse Gemeenschap ten gunste van een ecologische transitie type decreet prom. 08/07/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021031820 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waals Landbouwwetboek en tot oprichting van het Betaalorgaan tot administratieve dienst met autonome boekhouding type decreet prom. 08/07/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021031825 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van richtlijn 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (1) type decreet prom. 08/07/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021031828 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet (1)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank van Henegouwen. - Beschikking Bij beschikking van 9 juni 2021 werd de heer Philippe CROHIN, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen, Afdeling Bergen, door de Eerste Voorzitter van deze

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021240 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N343-Muizelstraat tussen kilometerpunt 2,120 en 2,495, inclusief rotonde, op het grondgebied van de gemeente Wevelgem type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de weggedeelten van de gewestwegen N333-Grote Markt , N321-Veurnestraat (tussen kilometerpunt 0,000 en 0,132) en N308-Vlamingstraat (tussen kilometerpunt 10,800 en 11,053) op het grondgebied van de stad Poperinge type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het weggedeelte genaamd Kriekerij, zijweg van de gewestweg N70 tussen kilometerpunt 20.220 en 20.580 op het grondgebied van de stad Lokeren type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021251 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het weggedeelte van de gewestweg N69 Romeinse Kassei tussen kilometerpunt 0,000 en 0,454 op het grondgebied van de stad Tongeren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021387 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van nieuwe leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd A4 Back Office van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een aanbesteding voor de toewijzing van een radiofrequentie bestemd voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge radiogolven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021031792 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot sluiting van de gewone zitting 2020-2021 van het Waals Parlement type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021031817 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de kabinetschef van de Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021031816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot beëindiging van het ambt van een kabinetschef van de Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021031822 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene maatregelen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis inzake werkgelegenheid, vorming en inschakeling, met inbegrip van de sociale economie

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021031831 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten - gevangenis Antwerpen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21214 Solliciteren kan tot en met 23/07/2021 via www.selor.be. De gedetailleerd(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203356 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: secretarissen-hoofd van dienst bij het parket Luik (m/v/x). - BFG21063 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203446 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****3) voor de **** ****. - ****: ****21125 Deze selectie werd afgesloten op 30/06/2021. De lijst van ges(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203448 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst: Vertalers-tolken (m/v/x). - Selectienummer: BFG21004 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2021(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203451 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst: Vertalers-reviseurs (m/v/x). - Selectienummer: BFG21005 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 18/0(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving. - Vergunning tot oprichting en exploitatie van een inrichting van klasse I in toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Bij koninklijk besluit van 1 juli 2021 wordt aan N.V. ELECTRABEL, KBO-nummer BE0403.170.071, een op(...) type vergunning prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021041831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut Saint-Boniface-Parnasse » te Elsene om van 23 d type vergunning prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021041832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021041833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie Abbé Froidure » te Brussel om van 1 mei 2021 t type vergunning prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021041834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « Care belgium » te Brussel om van 12 nove type vergunning prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021041835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 oktober 2 type vergunning prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021042316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

erratum

type erratum prom. 16/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de rangschikking van de vestigingen voor basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 tot organisatie van een gedifferentieerd kader binnen de scholen van de Franse Gemeenschap teneinde te waarborgen dat elke leerling gelijke kansen op maatschappelijke emancipatie krijgt in een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving. - Erratum

document

type document prom. 20/05/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021202854 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep waarbij leerlingen resp. personen die de ouderlijke macht over hen uitoefenen beroep kunnen instellen in geval van ingeperkte overgang of niet-overgang in het secundair onderwijs, niet-uitreiking van een studiegetuigschrift of uitsluiting uit de school

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021042166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021, wordt Mevrouw LEBOULLE, Anne, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie, met ingang van 1 november 2020. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een technische deskundige Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021 wordt mevrouw(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 4 juli 2021 wordt de heer GOOSSENS Robin, met i(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021316 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering in de klasse A2. Er is geen bijkomende proef : Secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het parket Luik : 1. Toelichting Attesten Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021364 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021365 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij d Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021368 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering in de klasse A2. Er is geen bijkomende proef : Secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het parket Luik : 1. Toelichting Attesten Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de griffie van de arbeidsrechtbank Luik, afdeling Luik Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021428 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2021, bladzijde 65913, akte nr. 2021/42407, Regel 8, lezen : « Griffier dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de vredeger In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2021, bladzijde 65914, akte nr. 2021/42407, Regel 1, lezen :(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021021427 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021042561 bron federaal instituut voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens Vacature deeltijdse verantwoordelijke HR-Administratie bij het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) Wie zijn we ? Het nieuw opgerichte Federaal Instituut voor de bescherming en d(...) Het is de taak van het FIRM om aan de Federale Regering, Kamer en Senaat en elke andere officiële i(...)

document

type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203374 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van land en stedenbouw (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG21071 Solliciteren kan tot 04/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203379 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Human Domain and Digital media Analyst A2 (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG21143 Solliciteren kan tot 04/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203444 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige data protecion officers (niveau A2) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG21024 Deze selectie werd afgesloten op 02/06/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203447 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst: Attachés organisatiebeheer (m/v/x). - Selectienummer: BFG21003 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgeslote(...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203445 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken portofliomanagement (niveau A3) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG21099 Deze selectie werd afgesloten op 30/06/2021. Er zijn geen geslaag(...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203454 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst: Vertalers-revisors (m/v/x). - Selectienummer: BNG21163 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten (...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203453 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst. - Vertalers-tolken (m/v/x). - Selectienummer: BNG21162 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten (...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203452 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst: Attachés organisatiebeheer (m/v/x). - Selectienummer: BNG21161 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afge(...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203455 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21108 Deze selectie werd afgesloten op 06/07/2021. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203459 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vastgoedbeheerders (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21055 Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2021. Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203463 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Tekenaars (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21062 Deze selectie werd afgesloten op 08/06/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203470 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Maîtres d'Hôtel (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG21057 Deze selectie werd afgesloten op 09/07/2021.(...) Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203473 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B Deskundigen Basisloon (m/v/x) voor FEDRIS. - Selectienummer: BNG21237 Deze selectie werd afgesloten op 06/07/2021. Er (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/07/2021 numac 2021203507 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Selectieverantwoordelijke en HR Business Partner (niveau A1) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: MFG21025 Deze selectie wer(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^