Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 10 juli 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203497
pub.
10/07/2013
prom.
24/06/2013
ELI
eli/besluit/2013/06/24/2013203497/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen » genaamd, (PSC 301.01) ressorteren (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, § 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001 en gewijzigd bij de wet van 4 juli 2011;

Gelet op het advies van het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, gegeven op 5 juni 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de werkzaamheden van de ondernemingen met als activiteit de manuele kwaliteitscontrole en de herverpakking van fruit, gelegen in het Antwerpse havengebied en die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren, een sterk wisselend karakter vertonen omdat de graad van tewerkstelling afhankelijk is van de lading en sterk seizoensgebonden is;

Overwegende dat er een sterke internationale concurrentie speelt in deze sector en schepen met hun lading snel kunnen uitwijken naar andere havens;

Overwegende dat de aanloopkosten van de haven van Antwerpen de concurrentiepositie ten opzichte van kusthavens in andere landen benadelen;

Overwegende dat de huidige economische toestand het spoedig invoeren van een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden rechtvaardigt voor de ondernemingen met als activiteit de manuele kwaliteitscontrole en de herverpakking van fruit, gelegen in het Antwerpse havengebied en die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de fruitsorteerders en fruitpakkers van de ondernemingen met als activiteit de manuele kwaliteitscontrole en de herverpakking van fruit, gelegen in het Antwerpse havengebied en die onder het paritair Subcomité voor de Haven Van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren.

Art. 2.Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de fruitsorteerders en de fruitpakkers geheel worden geschorst, of mag een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd, vanaf de eerste arbeidsdag volgend op die van de kennisgeving. De kennisgeving geschiedt door aanplakking van een bericht op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming.

Wanneer de fruitsorteerder of fruitpakker de dag van de aanplakking afwezig is, wordt de kennisgeving hem/haar dezelfde dag over de post toegezonden.

Art. 3.De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag zes maanden niet overschrijden.

Wanneer de maximumduur van de volledige schorsing van zes maanden bedoeld bij het eerste lid van dit artikel of van de regeling van gedeeltelijke arbeid zoals bepaald bij artikel 51 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt bereikt, moet de werkgever gedurende een volledig week de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing of een nieuwe regeling van gedeeltelijke arbeid kan ingaan.

Art. 4.Met toepassing van artikel 51, § 1, vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten vermeldt de in artikel 2 bedoelde kennisgeving de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid ingaat, de datum waarop deze schorsing of die regeling een einde neemt, alsook de data waarop de fruitsorteerders of fruitpakkers werkloos worden gesteld.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.

Art. 6.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978. Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december 2001.

Wet van 4 juli 2011, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011.

^