Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de werkgelegenheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/01/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. - Duitse vertaling type wet prom. 21/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003208 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2008 en de voorgaande jaren 2006 en 2007 type wet prom. 01/07/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003214 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Index : 235/10374 Een koninklijk besluit van 1 juli 2013 verklaart van openbaar nut, ten voordele van de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, de vervanging van mast P208 door een nieuw type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013015168 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013 wordt de heer Frank CARRUET geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Koninkrijk Marokko, met standplaats te Rabat, en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van type koninklijk besluit prom. 20/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 20/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013022356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 23 mei 2013 van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van de feestdagen in 2014, 2015 en 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van renovatie van autostukken volgens het principe van de standaarduitwisseling, gelegen in Houdeng-Goegnies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013204066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Verlenging mandaat Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013 wordt met ingang van 1 mei 2013 het mandaat verlengd van de heer Paul Tousseyn in de managementfunctie n-1 van directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op het We Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Irchonwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 53.560 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 29 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Irchonwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 53.375 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Irchonwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 54.088 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Villers-Notre-Dame, ter hoogte van de kilometerpaal 55.208 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/501/19 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61bis op de spoorlijn nr. 19 Mol - Hamont, gelegen te Neerpelt, ter hoogte van de kilometerpaal 23.771 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 174 op de spoorlijn nr. 167, baanvak Autelbas - Longwy, gelegen te Messancy, ter hoogte van de kilometerpaal 209.830 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 173 op de spoorlijn nr. 167, baanvak Autelbas - Longwy, gelegen te Messancy, ter hoogte van de kilometerpaal 209.507 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/93548 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wevelgem, ter hoogte van de kilometerpaal 7.905 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 156 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Namen - Aarlen - Sterpenich grens, gelegen te Heinsch, ter hoogte van de kilometerpaal 194.781 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 163 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Namen - Aarlen - Sterpenich grens, gelegen te Sterpenich, ter hoogte van de kilometerpaal 206.650 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Zottegem, ter hoogte van de kilometerpaal 40.330 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 99 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Aarschot, ter hoogte van de kilometerpaal 86.958 type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Aarschot, ter hoogte van de kilometerpaal 86.242 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Kortrijk ter hoogte van de kilometerpaal 1.771 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014313 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Kortrijk ter hoogte van de kilometerpaal 2.842 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014316 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wevelgem ter hoogte van de kilometerpaal 6.712 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014315 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Wevelgem ter hoogte van de kilometerpaal 6.351 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014324 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 12.406 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013014325 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Kortrijk - Komen , gelegen te Menen ter hoogte van de kilometerpaal 13.644 type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 1 juli 2013 wordt aan de heer Bruno POZZI een tweede dienstvrijstelling toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 15 september 2013 om hem in de mogelijkheid te stellen zijn Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 31/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij machtiging wordt verleend aan de « Université de Mons » om de gebouwen en de terreinen gelegen op de vestiging van de voormalige rijkswacht, rue du Rossignol, rue du Grand Jour en rue Roland de Lassus te Bergen, ten algemenen nutte te onteigenen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeurs voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 21/01/2013 werd de BVBA ECONERGY erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van (...) De erkenning draagt het nummer AGREA0033. Bij ministerieel besluit van 14/06/2013 werd de N(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten OUDERGEM. - Bij besluit van 24 juni 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 14 mei 2013 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Oudergem de gunningswijze en het bestek goedkeurt betreffende de afval OUDERGEM. - Bij besluit van 24 juni 2013 wordt vernietigd de beslissing van 25 april 2013 waarb(...)

decreet

type decreet prom. 20/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap betreffende het beheer en de werking van de « Nationale Plantentuin van België » type decreet prom. 07/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013035617 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol, beide ondertekend te San Marino op 21 december 2005, zoals gewijzigd door het protocol van 14 juli 2009; 2° het protocol bij de overeenkomst, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 14 juli 2009 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203923 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en het protocol, beide ondertekend te Brussel op 28 juni 1974, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst van 23 juni 1993 en het protocol van 19 januari 2010; 2° de aanvullende overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993; 3° het protocol, ondertekend te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de overeenkomst, vermeld onder 1°, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst, vermeld onder 2°

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013204065 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 19 maart 2013 werd de heer Cavenaile, P., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen, vanaf 1 augustus 2013, om het ambt van plaatsvervangend magistraat

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de vernieuwing van de erkenning van een validatiecentrum voor de bekwaamheden toegekend wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Toelating tot het rustpensioen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2013 wordt, op 1 juli 2013, eervol ontslag verleend uit haar ambt aan Mevrouw Christine GUILLAUME, directeur-generaal, geboren op 29 o Vanaf 1 juli 2013 wordt betrokkene ertoe gemachtigd haar rechten op een rustpensioen te laten gelde(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de werking van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor hulpverlening aan de jeugd bedoeld in artikel 4bis van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2010 houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de « Brussels International Catholic School » waarbij aan de leerplicht voldaan kan worden overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2012 wordt De heer ETIENNE Philippe, 1 ste attaché bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting /Directie Stadsvernieuwing, gema(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 oktober 2012 wordt De heer VANDEN B(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013035619 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013203951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N407 tussen de kilometerpunten 7,695 en 11,665 op het grondgebied van de gemeente Laarne

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013000401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief. - Toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Deze omzendbrief is be Het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de sne(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013018319 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV SCHEEPSWERF IDP, die woonplaats kiest bij Mr. Rika H Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 april 2013. Deze zaak is ingeschr(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013031479 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 27 maart 2013, wordt AIT HASSOU Mohamed, gedomicilieerd rue Paul Pastur 413, te 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE, erkend als Cert De erkenning draagt het nummer CPUPP-001199734 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013009324 bron federale overheidsdienst justitie Errata In het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2013 : bladzijde 40486, regel 24, wordt de tekst : « Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van art. 262, § 2 , ar(...) vervangen door de tekst : « Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer m(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013020040 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 12 juli 2013 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. - Mondelinge vraag. (*) - Mondelinge vraag (nr. 84) van Mevr. Gisèle(...) 2. - Dringende vragen (**) Brussel, 3 juli 2013. (*) Schriftelijke vraag waarop nog niet werd(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013020039 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 12 juli 2011, om 9 u. .30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Installatie en eedaflegging van een nieuw lid van het parlement 2. Inoverwegingnemingen - (...) - Voorstel van resolutie (van Mevr. Béatrice FRAITEUR en de heer Didier GOSUIN) betreffende het bel(...)

protocol

type protocol prom. 26/04/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke aanbestedingsprocedure tot aanwijzing van een veilingplatform, een overgangsplatform en een veilingtoezichthouder

erratum

type erratum prom. 06/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 07/06/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN DALEN MIDDELBURG BV, NEDERLAND, gelegen Kleverskerkseweg 65, bus 0051, te 4330PM/MIDDELBURG, geregist De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001204230. Bij de beslissing van 07/06/2013 van (...) type registratie prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 07/06/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN DALEN NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL, NEDRLAND, gelegen kortenoord 57, te 2911 NIEUWERKERK AAN DEN IJS De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001204376. Bij de beslissing van 07/06/2013 van d(...) type registratie prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013031542 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 12 juni 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd DE RUITER SCHROOT BV gelegen Nijverheidsweg 72, bus 126, te 6541CN/NIJMEGEN NEDERLAND, geregistreerd De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001204188. type registratie prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 12 juni 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd DE RUITER SCHROOT BV gelegen Nijverheidsweg 72, bus 126, te 6541CN/NIJMEGEN NEDERLAND geregistreerd als De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001204131. Bij de beslissing van 18 juni 2013 v(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013043007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices juillet 2013 Moyen(...)

document

type document prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013204054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers 112 Vlaanderen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers 112 Vlaanderen (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13012) werd afgesloten op 1 juli 2013. Er zij(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 april 2013, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier De heer UYTTERHAEGEN, Gérard, 8 april 2013, ambtenaar van de tweede administratieve klass Ridder De heren : HUYGHEBAERT, Peter, 8 april 2013; VANTIEGHEM, Henri, 8 april 2013; VE(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013204053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** 112 **** **** vergelijkende selectie van **** **** 112 **** (niveau ****) voor de **** **** **** (****13011) werd afgesloten op 1 ****(...) Er zijn 4 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 10/07/2013 numac 2013020041 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijziging aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 14 juni 2013, wijzigingen aan te brengen aan artikel bijlage I en II en artikel 43 van Deze wijzigingen en de gecoördineerde tekst van de gewijzigde bijlagen en van het gewijzigde artike(...)
^