Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het personeel van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203430
pub.
25/09/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het personeel van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten (Waalse Gewest) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het personeel van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten (Waalse Gewest).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012 Toekenning van de eindejaarstoelage aan het personeel van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten (Waalse Gewest) (Overeenkomst geregistreerd op 11 mei 2012 onder het nummer 109570/CO/332)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers van de coördinatiecentra voor thuiszorg en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector en die worden gesubsidieerd door het Waalse Gewest.

Onder "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden verstaan.

Art. 2.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst stellen de regels vast die toepasbaar zijn op de werknemers bedoeld in artikel 1 inzake eindejaarstoelage, en dit voor het jaar 2012 en de volgende jaren.

Art. 3.Het bedrag van de eindejaarstoelage bestaat uit een forfaitair gedeelte, verhoogd met een variabel gedeelte.

Art. 4.§ 1. Het bedrag van het forfaitair gedeelte van het betrokken jaar wordt verkregen door het forfaitair gedeelte van het vorige jaar te verhogen met een percentage dat varieert in functie van de consumptieprijsindex. Dit percentage wordt verkregen door de index van de maand oktober van het betrokken jaar te delen door de index van de maand oktober van het vorige jaar. Dit percentage wordt berekend op vier decimalen.

Waarde forfaitair gedeelte in 2011 : 320,81 EUR. Het forfaitair gedeelte wordt verhoogd met een bruto geïndexeerd bedrag van 97,32 EUR (waarde 2011), overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2011 tot toekenning van een eindejaarstoelage voor het jaar 2010 en de volgende jaren - Waalse Gewest, geregistreerd de 19 september 2011 onder het nummer 105736/CO/332.

Totale waarde van het forfaitair gedeelte in 2011 : 418,13 EUR. § 2. Het variabel gedeelte bedraagt 2,5 pct. van het geïndexeerd bruto jaarloon van de werknemer. Onder geïndexeerd bruto jaarloon wordt het product verstaan van de vermenigvuldiging van het geïndexeerd brutoloon dat verschuldigd is aan de betrokken werknemers voor de maand oktober van het betrokken jaar met twaalf maar met uitsluiting van alle andere premies, toeslagen of vergoedingen.

Art. 5.§ 1. Het totaal bedrag van de eindejaarstoelage wordt toegekend aan de werknemer die een functie uitoefent die de uitvoering impliceert van effectieve of gelijkgestelde volledige prestaties en die zijn volledig loon heeft of had genoten gedurende de gehele referentieperiode.

De gelijkgestelde arbeidsprestaties zijn die bedoeld in de artikelen 16 en 41 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de loontrekkenden.

De referentieperiode is de periode van 1 januari tot en met 30 september van het betrokken jaar. Elke maand effectieve of gelijkgestelde arbeid gedurende de referentieperiode geeft recht op een negende van de toelage toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.

Onder maand wordt elke aanwerving verstaan die aanvang heeft genomen voor de zestiende dag van de maand. § 2. Wanneer de voltijdse werknemer het totaal bedrag van de toelage niet kan genieten omdat hij werd indienstgenomen of de instelling heeft verlaten in de loop van de referentieperiode, wordt het bedrag van de toelage vastgesteld naar rato van de uitgevoerde of gelijkgestelde arbeidsprestaties gedurende de referentieperiode. § 3. Het bedrag van de toelage wordt voor de deeltijdse werknemer berekend naar rato van de duur van de arbeidsprestaties die hij heeft of zou hebben uitgevoerd in de loop van de referentieperiode.

Art. 6.De eindejaarstoelage wordt in één keer vereffend in de loop van de maand december van het betrokken jaar of in de maand in de loop waarvan de werknemer de instelling verlaat.

Art. 7.§ 1. De eindejaarstoelage is niet verschuldigd aan de werknemers ontslagen om dringende reden, noch voor arbeidsprestaties uitgevoerd tijdens een proefperiode waaraan een einde werd gesteld, noch voor arbeidsprestaties uitgevoerd in het kader van een studentenovereenkomst. § 2. De werknemers die zich in een proefperiode bevinden op het ogenblik van de betaling van de toelage van het betrokken jaar hebben geen recht op de toelage.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers die reeds een eindejaarstoelage genieten die tenminste gelijkwaardig is aan die welke bepaald is in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012. Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité die de andere partijen ervan op de hoogte brengt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^