Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 19 juli 2013

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang, genomen in uitvoering van artikel 74/8, &****; 6, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000495
pub.
19/07/2013
prom.
24/06/2013
ELI
eli/besluit/2013/06/24/2013000495/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">24 JUNI 2013. - Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang, genomen in uitvoering van artikel 74/8, § 6, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen****><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, **** de gemachtigde van de Minister dwang gebruikt, zijn de in artikel 37 van de wet van 5 augustus 1992 op het **** bepaalde regels van toepassing. Het gebruik van dwang moet derhalve redelijk zijn en in verhouding staan tot het nagestreefde doel.****><****>Artikel 74/8, § 6, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat de Koning de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang door de gemachtigde van de Minister bepaalt.****><****>Dit besluit heeft tot doel de regels voor deze opleiding te bepalen.****><****>**** artikel 74/8, § 6, van de wet van 15 december 1980, eerste lid, kan de gemachtigde van de Minister ertoe gebracht worden om gebruik te maken van dwang wanneer hij de volgende opdrachten vervult : ****_list">1° toezicht houden op de vreemdelingen die vastgehouden worden op de plaatsen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980;****_list">2° het overbrengen van de vreemdelingen bedoeld in artikel 74/8, § 3, van de wet van 15 december 1980. De opleiding is gericht op de wettelijke en reglementaire aspecten die betrekking hebben op het gebruik van dwang en de noodzakelijke technische vaardigheden op het gebied van het gebruik van dwang, met inbegrip van de preventieve maatregelen en het beheer van conflicten.****><****>Tijdens de opleidingen wordt, zowel vanuit een theoretisch als vanuit een praktisch standpunt, uitgelegd dat dwang enkel mag worden gebruikt om een wettig doel, dat niet op een andere manier kan worden bereikt, na te streven. Elk beroep op dwang moet bovendien redelijk zijn en evenredig met het nagestreefde doel. Elk gebruik van dwang wordt voorafgegaan door een waarschuwing, tenzij dit niet doeltreffend is, of dit omwille van de aard van de tussenkomst niet mogelijk is, zoals wanneer men tijdens een vechtpartij of een onvoorziene verplaatsing tussenbeide moet komen. Het gebruik van dwang wordt gedomineerd door een principe van wettelijkheid, een principe van evenredigheid en een principe van subsidiariteit, om het gebruik van dwang te rechtvaardigen. **** aan elk gebruik van dwang, moet de gemachtigde van de Minister zichzelf drie vragen stellen : ****_list">1° is het door mijn tussenkomst nagestreefde doel wettelijk ? 2° kan dit doel niet op een minder gewelddadige manier bereikt worden ? 3° zijn de dwangmiddelen redelijk en in verhouding, gezien het nagestreefde doel en de specifieke feitelijke omstandigheden ? Het nagestreefde doel moet het gebruik van dwang, dat redelijk en gematigd moet blijven, rechtvaardigen. Bij het ontwikkelen van de opleidingen wordt rekening gehouden met de situaties die voorkomen op het terrein. Ze hebben tot doel de gemachtigde van de Minister, die geconfronteerd wordt met een gevaarlijke of potentieel gevaarlijke situatie, in staat te stellen om deze situatie aan te pakken en onder controle te krijgen en dit door zo weinig mogelijk gebruik te maken van dwang (**** ratio). De opleiders leggen de nadruk op het feit dat, indien er gebruik wordt gemaakt van dwang, dit **** en progressief moet zijn.****><****>Dit houdt in dat het gebruik van dwang door de gemachtigde van de Minister beperkt is tot zijn opdrachten en : ****_list">1° een wettig doel moet nastreven;****_list">2° dat niet op een andere manier kan worden bereikt;****_list">3° rekening houdend met de risico's aan het gebruik ervan verbonden;****_list">4° redelijk moet zijn, met betrekking tot en evenredig met het nagestreefde doel.Het objectieve belang van het nagestreefde doel moet dus groter zijn dan de belangen die eventueel zullen worden opgeofferd.****><****>**** moet benadrukt worden dat de fysieke aansporing, de houdgreep, de handboeien en **** de enige dwangmiddelen zijn die kunnen worden gebruikt. Deze dwangmaatregelen zijn verschillend qua intensiteit. **** aard van een in een concreet geval te gebruiken dwangmaatregel hangt af van de concrete omstandigheden.****><****>De opleiding die aan de gemachtigde van de Minister wordt gegeven in het kader van het gebruik van dwang, overeenkomstig artikel 74/8, § 6, derde lid van de wet van 15 december 1980, omvat een basisopleiding of een ****.****><****>De basisopleiding heeft tot doel de vereiste basiskennis door te geven en de competenties en vaardigheden die vereist zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de gemachtigde van de Minister te ontwikkelen.****><****>**** **** wordt gegeven om de verworven theoretische en praktische kennis te herhalen en te actualiseren. Deze opleiding wordt elk jaar georganiseerd en wordt voor het eerst gevolgd één jaar na het volgen van de basisopleiding.****><****>**** commentaar ****_chapitre">HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikelen 1 tot 2.****><****>**** artikelen definiëren de begrippen van de gemachtigde van de Minister. De verschillende soorten van opleidingen worden bepaald in functie van het feit of de gemachtigde van de **** al dan niet reeds een basisopleiding gevolgd heeft.****><****>Artikel 2 bepaalt ook de **** voor de verschillende opleidingen, rekening houdend met de opmerking van de Raad van State in haar advies 53.125/4 gegeven op 24 april 2013.****><****>De Raad van State stelde zich tevens de vraag waarom niet telkens een onderscheid gemaakt wordt tussen de duur van het theoretisch gedeelte en die van het praktisch gedeelte en waarom die in voorkomend geval de duur van de opleiding niet verdeelt over de onderscheiden modules.****><****>Aan deze opmerking wordt geen gevolg gegeven om flexibele bijsturing van de vorming te kunnen geven in functie van actuele noden. ****_chapitre">HOOFDSTUK 2. - **** principes van de opleidingen ****_section">Afdeling 1. - Principes die van toepassing zijn op de opleidingen****><****> **** artikelen 3 tot 5 bepalen de principes die van toepassing zijn op de opleidingen.****><****>Alle opleidingen zijn verplicht en worden door de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken, of op haar initiatief, georganiseerd. ****_section">Afdeling 2. - De opleidingen****><****> **** artikelen 6 tot 11 bepalen de inhoud van de basisopleiding en de ****.****><****>De basisopleiding heeft tot doel de theoretische en praktische kennis door te geven, die vereist is in het kader van het gebruik van dwang door de gemachtigde van de Minister, overeenkomstig artikel 74/8, § 6, derde lid van de voornoemde wet van 15 december 1980.****><****>De opleiders zullen erover waken dat de gemachtigde van de Minister in staat zal zijn om zo goed mogelijk om te gaan met gevaarlijke of potentieel gevaarlijke situaties waarmee hij bij de uitvoering van zijn opdracht kan worden geconfronteerd.****><****>De opleiders zullen de nadruk leggen op het progressief gebruik van de dwangmiddelen, waarbij de principes van legaliteit, evenredigheid en subsidiariteit worden gerespecteerd. Het doel is om de vreemdeling onder controle te krijgen indien hij de orde verstoort, en de veiligheid van de andere vreemdelingen, zijn eigen veiligheid, deze van het personeel en van derden te verzekeren.****><****>Dwang kan ook preventief worden gebruikt door de ****-chauffeur om het goede verloop te verzekeren van de overbrenging. In dit geval kan echter enkel dwang worden opgelegd indien er objectieve aanwijzingen zijn op basis waarvan men redelijkerwijs kan aannemen dat de vreemdeling een gevaar vormt voor de fysieke integriteit of voor de openbare orde en de nationale veiligheid, zoals bijvoorbeeld het feit dat de vreemdeling reeds geprobeerd heeft te ontsnappen.****><****>**** **** omvat een herhaling en een **** van de verschillende zowel theoretische als praktische modules.****><****>**** **** wordt gegeven om de kennis en vaardigheden van de gemachtigde van de Minister te herhalen en te actualiseren.****><****>Echter, indien er zich een wettelijke of reglementaire wijziging voordoet, zal de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken de gemachtigde van de Minister daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen, opdat hij rekening zou houden met deze wijzigingen, zodra deze bepalingen in werking treden. ****_chapitre">HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 houdende vaststelling van het regime en de regels toepasbaar op de overbrenging, uitgevoerd door ****-chauffeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, van vreemdelingen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>Deze wijziging wordt met het oog op de aanpassing van de definitie van de ****-chauffeur aan de verschillende bestaande categorieën uitgevoerd. ****_chapitre">HOOFDSTUK 4. - **** Artikel 13 vermeldt een overgangsregime voor de gemachtigde van de Minister die al een basisopleiding gevolgd heeft.De twee gevallen die hierna vermeld worden, zijn voorzien : ****_list">1) De gemachtigde van de Minister die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit een basisopleiding heeft gevolgd, zal in de loop van het jaar na de inwerkingtreding van dit besluit een **** volgen.****_list">2) De gemachtigde van de Minister die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit geen basisopleiding heeft gevolgd, zal de basisopleiding in de loop van het jaar na de inwerkingtreding van dit besluit volgen. ****_chapitre">HOOFDSTUK 5. - Slotbepaling **** artikel 14 behoeft geen bijzondere commentaar.****><****>Dit is het onderwerp van dit huidig ontwerp van koninklijk besluit.****><****>****, 24 juni 2013.****><****>We hebben de eer te zijn, ****, van **** Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, **** Minister van ****, Mevr. ****. **** **** Staatssecretaris voor Asiel en ****, Mevr. ****. **** ********><****> ADVIES 53.125/4 VAN 24 APRIL 2013 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT BEPALING VAN DE REGELS VOOR DE OPLEIDING IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN DWANG, GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 74/8, § 6, DERDE LID, VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN' Op 27 maart 2013 is de Raad van ****, afdeling Wetgeving, door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang, genomen in uitvoering van artikel 74/8, § 6, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'.****><****>Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 24 april 2013.****><****>De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, en ****-**** **** ****, griffier.****><****>Het verslag is uitgebracht door **** ****, auditeur.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****.****><****>**** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 24 april 2013.****><****>Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.****><****>**** afdeling Wetgeving vraagt zich af waarom de ontworpen tekst niet op zijn minst de duur - bijvoorbeeld in uren - bepaalt van de basisopleiding en van de **** (1), waarom die tekst niet telkens een onderscheid maakt tussen de duur van het theoretisch gedeelte en die van het praktisch gedeelte (2) en waarom die in voorkomend geval de duur van de opleiding niet verdeelt over de onderscheiden modules (3). ****_list">(1) **** artikel 2 van het ontwerp.****_list">(2) **** artikel 3, tweede lid, van het ontwerp.****_list">(3) **** artikel 8 van het ontwerp. De griffier, ****.-****. **** ****.****><****>De voorzitter, ****. ****.****><****> 24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang, genomen in uitvoering van artikel 74/8, § 6, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 74/8, § 6, derde lid;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 2008 houdende vaststelling van het regime en de regels toepasbaar op de overbrenging, uitgevoerd door ****-chauffeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, van vreemdelingen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 1, 3° ;****><****>Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 december 2012;****><****>Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 11 maart 2013;****><****>Gelet op het advies ****. 53.125/4 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;****><****>Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : ****_chapitre">HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen <****>****_article">Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de gemachtigde van de Minister, de **** of de ****. <****>****_article">Art. 2.De opleiding die gegeven wordt in het kader van het gebruik van dwang omvat : ****_list">1° een basisopleiding van minimum 3 dagen voor de gemachtigde van de Minister die nog geen opleiding gevolgd heeft;****_list">2° een **** van minimum 3 uur per jaar voor de gemachtigde van de Minister die de basisopleiding reeds gevolgd heeft. ****_chapitre">HOOFDSTUK 2. - **** principes van de opleidingen ****_section">Afdeling 1. - Principes die van toepassing zijn op de opleidingen****><****> <****>****_article">Art. 3.De opleidingen worden door de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken, of op haar initiatief, georganiseerd.****><****>De opleidingen zijn verplicht en omvatten een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. <****>****_article">Art. 4.De opleidingen zijn gericht op de kennis van de wettelijke en reglementaire aspecten die betrekking hebben op het gebruik van dwang en op het aanleren van de noodzakelijke technieken op het gebied van het gebruik van dwang, met inbegrip van de preventieve maatregelen en van het beheer van conflicten. <****>****_article">Art. 5.**** programma en de **** van de opleidingen worden goedgekeurd door de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken. ****_section">Afdeling 2. - De opleidingen****><****> <****>****_article">Art. 6.De basisopleiding heeft tot doel de theoretische en praktische kennis die vereist is voor het gebruik van dwang door te geven, om de gemachtigde van de Minister in staat te stellen zijn opdrachten uit te voeren. <****>****_article">Art. 7.De basisopleiding wordt gevolgd in de loop van het jaar van de indiensttreding. <****>****_article">Art. 8.De opleiding omvat : ****_list">1° de wettelijke en reglementaire aspecten;****_list">2° het beheer van conflicten en de communicatie;****_list">3° het aanleren van de vereiste technieken voor dwang. <****>****_article">Art. 9.**** **** bestaat uit het herhalen en het actualiseren van de kennis en vaardigheden van de gemachtigde van de Minister, die betrekking hebben op het gebruik van dwang. <****>****_article">Art. 10.**** **** wordt de eerste keer gevolgd één jaar na de basisopleiding te hebben gevolgd.****><****>**** **** wordt vervolgens elk jaar georganiseerd. <****>****_article">Art. 11.**** **** omvat een herhaling en een **** : ****_list">1° van de wettelijke en reglementaire aspecten die betrekking hebben op het gebruik van dwang;****_list">2° van de technieken die vereist zijn voor het gebruik van dwang;****_list">3° van het beheer van conflicten en de communicatie die vereist is voor het gebruik van dwang. ****_chapitre">HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 houdende vaststelling van het regime en de regels toepasbaar op de overbrenging, uitgevoerd door ****-chauffeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, van vreemdelingen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. <****>****_article">Art. 12.Artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 8 december 2008 houdende vaststelling van het regime en de regels toepasbaar op de overbrenging, uitgevoerd door ****-chauffeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, van vreemdelingen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt vervangen als volgt : « 3° ****-chauffeur : de **** of de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken. ». ****_chapitre">HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepalingen <****>****_article">Art. 13.De gemachtigde van de Minister die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit een basisopleiding heeft gevolgd, volgt in de loop van het jaar na de inwerkingtreding van dit besluit een ****.****><****>De gemachtigde van de Minister die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit geen basisopleiding heeft gevolgd, volgt de basisopleiding in de loop van het jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. ****_chapitre">HOOFDSTUK 5. - Slotbepaling <****>****_article">Art. 14.**** minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 24 juni 2013.****><****>**** **** **** : **** Minister van ****, Mevr. ****. **** **** Staatssecretaris voor Asiel en Migratie;****><****>Mevr. ****. **** ****
^