Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013015162 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te Brussel op 6 juni 2012 (2) type wet prom. 15/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013021081 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 18 juni 2013 wordt de aanwijzing van de heer Daniel Sommelette voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Aarlen, met ingang type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor de opleiding in het kader van het gebruik van dwang, genomen in uitvoering van artikel 74/8, &****; 6, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 26/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013009329 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Bergen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013009338 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie te 8500 Kortrijk Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 wordt een wedde ten laste Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 april 2013. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013009337 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie te 1200 Brussel Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 wordt een wedde ten laste Dit besluit treedt uitwerking met ingang van 13 december 2012. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013009340 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 worden een plaats van imam eerste in rang, een plaats van imam tweede in rang en een plaats Een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang worden bij de islamitische (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013009339 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie te 8520 Kuurne Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013, wordt een wedde ten laste Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 april 2013. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013009341 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Erkenning van een plaats van secretaris Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 is een jaarwedde ten laste van de Schatkist gehecht aan een achtste pla type koninklijk besluit prom. 12/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek type koninklijk besluit prom. 12/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 12/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013202932 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van medische bijstand voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 08/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013203156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van de artikelen 189, tweede lid, en 194 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013204229 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2013 zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heren : - Byvoet, Th., ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt; - Cooman Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013204228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer De Smet, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2013 : - is aan de heer De Corte, G., op zijn verzoek,(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014376 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney-Yvoir te Natoye, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 5.037 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014381 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 60.482 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014384 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 52 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Leuze-en-Hainaut, ter hoogte van de kilometerpaal 62.912 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 58 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Pipaix, ter hoogte van de kilometerpaal 66.186 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014383 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Chapelle-à-Wattines, ter hoogte van de kilometerpaal 62.030 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014388 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Maulde, ter hoogte van de kilometerpaal 69.497 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014389 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Barry, ter hoogte van de kilometerpaal 70.276 type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013014386 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 59 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat-Doornik, gelegen te Pipaix, ter hoogte van de kilometerpaal 66.990 type ministerieel besluit prom. 18/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013022384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013022382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 09/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204181 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013204227 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 juni 2013, is een vordering tot u Met toepassing van artikel 89bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof(...)

decreet

type decreet prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon type decreet prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend te Brussel op 9 november 1988, en door het Protocol ondertekend te Brussel op 26 januari 2010 en het Protocol, ondertekend te Brussel op 26 januari 2010, tot wijziging van de overeekomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen type decreet prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de globale Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 28/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013035646 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Protocol dat op 20 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden werd ondertekend tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter uitvoering van artikel 4, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type decreet prom. 21/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204060 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, wat de beroepstermijnen betreft type decreet prom. 21/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204061 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de avenant van 4 oktober 2012 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de Meerwaardeneconomie type decreet prom. 21/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204062 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° het Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie , opgemaakt in 's Gravenhage op 23 juni 1993, en 2ø de akte van wijziging van het Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR), en de bijlage, opgemaakt in Kopenhagen op 17 december 2002 (1) type decreet prom. 28/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204102 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond type decreet prom. 28/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204125 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de artikelen 7bis en 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013204151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

erratum

type erratum prom. 22/10/2012 pub. 19/07/2013 numac 2013022361 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013022362 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 354 van 12 november 2012, bladzijden 67609 tot 67610 : - - op dezelfde bladzijde dient in de Franse tekst van de interpretatieregel 29, zowel onder de vraag(...) type erratum prom. 18/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

registratie

type registratie prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 18 juni 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd CENTRE DE FORMATION 2 MILLE VZW , gelegen Parklaan 89, te 1060 BRUSSEL, g(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001224354. type registratie prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 12 juni 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TRANSPORT DEBROUWER NV , gelegen Waversesteenweg 78, te 1560 HOEILAAR(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001223231. Bij de beslissing van 12 juni 2013 va(...) type registratie prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 18/06/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TRANSALDIS, gelegen rue Charles de Coulomb, te 77290 MITRY MORY « Frankrijk », geregistreerd als vervo De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001216792. Bij de beslissing van 18/06/2013 van (...) type registratie prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 13 juni 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES NV gelegen Hoogbuul 17, te 2250 OLEN, geregis(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001223457. type registratie prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 11 juli 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ACTION GLOBAL SERVICES BVBA geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlij(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001227889. type registratie prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013031610 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 11 juli 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ACTION GLOBAL SERVICES BVBA geregistreerd als vervoerder van niet-gev(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001227909.

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013042007 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013204199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een energie-expert (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG13084) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013204230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés logistiek (niveau A) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (ANG13107) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit wordt de heer GODY, Michel, benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en Duits, moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013, worden benoemd tot leden van de Kamer van eerste aanleg die(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013009333 bron federale overheidsdienst justitie Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van vaste en plaatsvervangende leden van de federale bemiddelingscommissie, ingesteld bij artikel 1727 van he De huidige oproep tot kandidaten betreft 13 mandaten die vervallen respectievelijk op 1 september 2(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/07/2013 numac 2013204198 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1; - Zandhoven : 1; - Sint-Katelijne-Waver : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 (...) - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1; - Brussel (grondgebied van het vierde kanton)(...)
^