Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 augustus 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012336
pub.
13/10/2005
prom.
24/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 24 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 Ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 25 september 2003 onder het nummer 67724/CO/133) Rekening houdende met de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 15 september 2001), Overwegende dat aan de werkgelegenheid en vorming prioriteit dient te worden gegeven, Overwegende dat de tabaksindustrie sinds meerdere jaren geconfronteerd wordt met structurele tewerkstellingsproblemen, Overwegende dat de tabaksindustrie beoogt de werkgelegenheid zo snel mogelijk te vrijwaren en indien mogelijk in stand te houden, is tussen de ondertekenende partijen volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten : HOOFDSTUK I. - Oogmerken

Artikel 1.De maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid en de vorming voorzien in de huidige collectieve arbeidsovereenkomst beogen de besteding voor de jaren 2003 en 2004 van 0,10 pct. van de bruto loonmassa berekend op grond van het volledige loon van de werknemers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, aan de werknemers behorende tot de risicogroepen enerzijds en aan de werknemers (Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981) op wie een begeleidingsplan van toepassing is anderzijds. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de tabaksondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf.

Onder « werknemers » wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters.

Art. 3.De inspanning ten voordele van de risicogroepen, richt zich hoofdzakelijk tot volgende categorieën werknemers : 1° oudere en/of laaggeschoolde werknemers uit de sector bedreigd door : - collectief ontslag; - herstructurering of - geconfronteerd met de invoering van nieuwe technologieën door het bevorderen van opleidings- of omscholingsinitiatieven; 2° langdurige werklozen, dit wil zeggen werknemers sinds meer dan één jaar werkloos, door aanwerving;3° vervangers van beroepsloopbaanonderbreking door de aanwerving onder de werknemers behorende tot de risicogroepen;4° laaggeschoolde werknemers, dit wil zeggen werknemers die niet kunnen getuigen van een vorming minstens gelijk aan niveau A2 door omscholing, vorming en aanwerving.

Art. 4.§ 1. De inspanning ten voordele van de werknemers op wie het begeleidingsplan van toepassing is, richt zich hoofdzakelijk tot die werknemers die sinds meer dan één jaar werkloos zijn en zijn afgevloeid ingevolge collectief ontslag, herstructurering of sluiting van ondernemingen in de tabakssector. § 2. De uitvoeringsmodaliteiten van het project ingevolge het begeleidingsplan dat enerzijds in bemiddeling zal voorzien en anderzijds in beroepsopleiding of reconversie zal het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen partijen.

Naast de mogelijkheden die het begeleidingsplan biedt, zal de tabaksindustrie tevens de mogelijkheden nagaan tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden met de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, FOREm, ORBEm/Bgda, teneinde de werkgelegenheid en de vorming te bevorderen. HOOFDSTUK III. - Financiering

Art. 5.Het totale bedrag van de 0,10 pct. in 2003 en in 2004 zoals omschreven in artikel 1 wordt door de ondernemingen gestort aan het "Sociaal Fonds der tabakverwerkende industrieën" volgens de modaliteiten en binnen de termijnen, zoals voorzien door de sociale zekerheidsbijdragen. HOOFDSTUK IV. - Beheer - Controle en evaluatie

Art. 6.Uiterlijk op 1 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de collectieve arbeidsovereenkomst betrekking heeft, wordt door de ondertekenende partijen een evaluatieverslag en een financieel overzicht neergelegd op de Griffie van de Administratie der Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Dit evaluatieverslag en het financieel overzicht wordt opgesteld door de raad van beheer van het "Sociaal Fonds der tabakverwerkende industrieën" dat instaat voor de coördinatie van de genomen maatregelen, de nodige controle uitvoert en de financiële tussenkomsten toestaat.

Vóór 1 juli zoals bepaald in alinea 1 van het huidig artikel, wordt het evaluatieverslag en financieel overzicht opgesteld door de raad van beheer van het "Sociaal Fonds der tabakverwerkende industrieën", ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf. HOOFDSTUK V. - Duurtijd - Geldigheid

Art. 7.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en treedt buiten werking op 31 december 2004.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2005.

Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^