Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005002098 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005003609 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Baraka", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005003610 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd "Super Lotto", alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd "Super Joker", die beide worden georganiseerd op maandag 17 oktober 2005 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005003645 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2005 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005003652 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003671 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, wat de bepalingen inzake marktmisbruik betreft, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005003673 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003672 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005003676 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de tiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003682 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003680 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 18, 46, 47 en 48 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005009646 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur en de zondagsrust in de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake vorming op het niveau van de organisaties in de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1992, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het protocolakkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 voor bedienden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 27 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake managementsondersteuning in de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2000, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake het loopbaankrediet afgesloten in uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" van 29 maart 2000 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de eindejaarspremie in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds van de tabaksindustrie" genoemd type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de levenslange vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende vorming op niveau van de ondernemingen (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten" type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een "Sectoraal Vormingsfonds voor de beschutte werkplaatsen" erkend door het "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de werklieden die bewakingsdiensten verrichten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende vervoersonkosten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005012260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen op 58 jaar voor de valide werknemers in het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor de niet-valide werknemers op 55 jaar - Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het brugpensioen voor de arbeiders en de arbeidsters tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden en het halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar van de bedienden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen - vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de arbeidsduur en humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de inspanningen voor 2001-2002 ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het sectorieel halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocolakkoord van 25 mei 1999 "collectieve arbeidsovereenkomst 1999-2000 werklieden" type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de werklieden die bewakingsdiensten verrichten in de militaire sector type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen - textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005012286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden en halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar van de bedienden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen op 55 jaar voor de niet-valide werknemers in het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005012295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005012293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005012294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, bij toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten 77bis en 77ter gesloten in de Nationale Arbeidsraad en tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 17/11/2005 numac 2005012296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar - Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005012297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in uitvoering van het « Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector », betreffende de vrijstelling van prestaties type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005012300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende uniform en uitrusting type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van de 2e fase van het Kaderakkoord 2001-2005 voor de non-profit sector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 november 2000 en 5 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de beroepsopleiding in de provincies Henegouwen en Namen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanningen voor 2003-2004 ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005012304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar in het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2003, betreffende de arbeidsduur en de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005012309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001 ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2003, betreffende de toekenning van de haard- en standplaatstoelage (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005012312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake het recht op een zorgkrediet op een loopbaankrediet en op een vermindering van arbeidsprestaties in het kader van een loopbaanbeëindiging in de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005012314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende sociale vrede 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005012313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005012319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 22/11/2005 numac 2005012320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding na ontslag in de sector van de bakkerijen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter wijziging van het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2003 ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004 ter bepaling van de bijdragen voor de risicogroepen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling van de bijdragen voor de risicogroepen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 22/11/2005 numac 2005012326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonevolutie in 2003-2004 voor de arbeiders uit de sector bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 22/11/2005 numac 2005012325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 13 en 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid" type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel die ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoeren type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 17/11/2005 numac 2005012329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen voor de uren permanente vorming van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten landen voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid van de petroleumsector » type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2004 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005012341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 17/11/2005 numac 2005012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005012356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005012459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van een noodgalerij die onmiddellijk toegang geeft tot de spoorwegtunnel van Soumagne en gelegen op grondgebied van de gemeente Fléron van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en van de lonen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen voor goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 17/11/2005 numac 2005012343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vaststelling, voor 2004, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005012345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005012349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor de sectoren van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector die afhangen van het Waalse Gewest : de « Entreprises de Formation par le Travail », de « Organismes d'Insertion socio-professionnelle », de « Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère », de « Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées » type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005021126 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022759 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005201657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005201824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005202422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Erkenningscommissie opgericht in het kader van de wetgeving inzake toekenning van betaald educatief verlof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003678 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 24/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005009639 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de federale centrale autoriteit inzake interlandelijke adoptie, bedoeld in artikel 360-1, 2°, van het Burgerlijk Wetboek

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/08/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de tenuitvoerlegging van de hervorming van de adoptie Duitse vertaling type omzendbrief prom. 24/08/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005009640 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de tenuitvoerlegging van de hervorming van de adoptie

erratum

type erratum prom. 24/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005003702 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 18, 46, 47 en 48 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde . - Erratum
^