Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 november 2001
gepubliceerd op 26 januari 2002

Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000015
pub.
26/01/2002
prom.
23/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/23/2002000015/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, strekt ertoe artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, uit te voeren door het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) te machtigen het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

Het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) werd opgericht bij het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen.

Bij een koninklijk besluit van 17 februari 1998 waarbij aan het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, werd dit Agentschap reeds gemachtigd toegang te hebben tot de gegevens van het Rijksregister.

Het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) vraagt tevens de toelating om het identificatienummer te gebruiken voor het vervullen van de taken die het toevertrouwd kreeg door het voormelde decreet van 6 april 1995, met het oog op de uitvoering van het beleid inzake de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Voor de interne behoeften van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) zal dit identificatienummer gebruikt worden als eenduidig identificatiemiddel van de betrokken persoon; het gebruik van het nationaal nummer zal vergissingen vermijden in geval van homonymie, zal de fouten bij het beheer van de dossiers beperken, en zal het mogelijk maken het spoor van een persoon gemakkelijker terug te vinden.

In zijn externe betrekkingen wenst het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) het identificatienummer te gebruiken als identificatiemiddel dat de uitwisseling van gegevens die essentieel zijn voor zijn tussenkomst, vergemakkelijkt, met name met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waarbij als enige identificatiesleutel het nummer van het Rijksregister gebruikt wordt.

De aanvragen zullen derhalve behandeld kunnen worden met naleving van de termijnen bepaald in artikel 21, tweede lid, van het voormelde decreet van 6 april 1995.

Bovendien zal het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) het identificatienummer uitsluitend gebruiken in zijn uitwisselingen met instellingen die zelf de machtiging gekregen hebben om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

Het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister is voorbehouden aan de Administrateur-generaal en aan de personeelsleden van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) die hij bij name en schriftelijk aangewezen zal hebben, rekening houdend met de functies die zij uitoefenen en binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden. Deze personen zullen dezelfden zijn als zij die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister.

Alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarop het identificatienummer van het Rijksregister betrekking heeft, werden getroffen, namelijk : - de personen die gemachtigd worden het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken, ondertekenen een verklaring volgens welke zij zich ertoe verbinden de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de uit het Rijksregister verkregen identificatienummers te eerbiedigen; - het identificatienummer kan niet overgemaakt worden aan derden, noch vermeld op documenten die ter kennis van derden kunnen gebracht worden; - de lijst van de personen die gemachtigd zijn het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken, zal jaarlijks opgesteld worden door het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) en zal volgens dezelfde periodiciteit bezorgd worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft haar advies uitgebracht op 22 november 2000. Dit advies is gunstig, onder voorbehoud van enkele opmerkingen waarmee rekening werd gehouden in het ontwerp van koninklijk besluit.

De Raad van State heeft zijn advies uitgebracht op 24 september 2001.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Advies nr. 33/2000 van 22 november 2000. - Ontwerp van koninklijk besluit waarbij het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen)" gemachtigd wordt het identificatienummer van de natuurlijke personen te gebruiken De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de adviesaanvraag van de Minister van Binnenlandse Zaken door de Commissie ontvangen op 29 september 2000;

Gelet op het verslag van Mevr. N. Lepoivre;

Brengt op 22 november 2000 het volgend advies uit : I. ALGEMENE CONTEXT EN VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG Een koninklijk besluit van 17 februari 1998 (Belgisch Staatsblad van 27 mei 1998) verleent reeds het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen); (hierna het "AWIPH") toegang tot het Rijksregister. Dit besluit voorziet immers in artikel 1 dat aan het AWIPH toegang wordt verstrekt tot de inlichtingen van artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, en tweede lid van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen voor het vervullen van zijn taken bedoeld in de artikelen 14 en 15 van voornoemd decreet.

Twee andere koninklijke besluiten eveneens op 17 februari 1998 afgekondigd en op 27 mei 1998 gepubliceerd, verlenen voor het vervullen van gelijkaardige taken aan het "Fonds Bruxellois Francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées" (Franstalig Brussels Fonds voor de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces : Brussels Hoofdstedelijk Gewest) toegang tot de informatiegegevens van artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983, alsmede aan de "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere sociale Fürsorge" (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap alsmede voor de bijzondere sociale bijstandsverlening : Duitstalige Gemeenschap).

Geen van deze drie besluiten van 17 februari 1998 voorzien in de machtiging tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt precies het AWIPH te machtigen gebruik te maken van het identificatienummer van het Rijksregister voor het vervullen van zijn taken voortvloeiend uit het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen.

II. DE GEMACHTIGDE PERSONEN Artikel 1, derde lid van het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt de personen die gemachtigd zijn het identificatienummer te gebruiken.

Deze personen zijn de Administrateur-generaal van het AWIPH, alsmede de personeelsleden van deze dienst die, rekening houdend met hun functies en binnen de perken van hun respectievelijke bevoegdheden, aangewezen worden door de Administrateur-generaal. Het gaat dus niet om een algemene machtiging die betrekking heeft op alle personeelsleden. Bovendien wordt de lijst der gemachtigde personen jaarlijks aan de Commissie overgemaakt (artikel 3).

De Commissie stelt voor artikel 1, derde lid, van het ontwerp op dusdanige wijze aan te passen dat de personen die toegang hebben tot de gegevens van het Rijksregister, ook de personen zijn die gemachtigd worden het identificatienummer van dit Register te gebruiken.

Wat artikel 3 van het ontwerp betreft, herhaalt de Commissie haar sinds januari 1999 (1) geformuleerde wens dat de lijst van gemachtigde personen niet periodiek wordt overgemaakt, maar eenvoudigweg te harer beschikking wordt gehouden.

III. FINALITEITEN Intern beheer : identificatie van de personen in de dossiers, bestanden en repertoria die bijgehouden worden door het AWIPH voor het vervullen van de taken voortvloeiend uit het decreet van de Waalse gewestraad van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen (artikel 2, tweede lid).

Extern beheer : het identificatienummer mag uitsluitend gebruikt worden in de betrekkingen die nodig zijn voor het vervullen van de bovenvermelde taken met de houder van het identificatienummer enerzijds, en de openbare overheden en instellingen die zelf de machtiging verkregen hebben om het identificatienummer te gebruiken en die handelen binnen de uitoefening van hun wettelijke en reglementaire bevoegdheden (artikel 2, tweede lid).

De Commissie betreurt het dat het ontwerp niet voorziet dat het identificatienummer noch aan derden mag worden doorgegeven, noch vermeld mag worden op documenten die ter kennis van derden kunnen worden gebracht.

Om deze redenen, Brengt de Commissie, onder voorbehoud dat er met haar opmerkingen rekening wordt gehouden, een gunstig advies uit.

Voor de secretaris, De voorzitter, wettig verhinderd, (get.) P. Thomas. (get.) G. Popleu, adjunct-adviseur. (1) Oplossing die werd goedgekeurd in het advies nr.01/99 van 11 januari 1999 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de "Université Catholique de Louvain" en aan de Katholieke Universiteit Leuven de mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van een longitudinaal onderzoek met betrekking tot de politeke opvattingen en het gedragspatroon van de kiezers in België, blz. 3.

Advies 32.115/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 1 augustus 2001 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem, binnen een termijn van ten hoogste een maand, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "waarbij het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken", heeft op 24 september 2001 het volgende advies gegeven : Onderzoek van het ontwerp Aanhef Tweede lid Dit lid moet als volgt worden aangevuld : « ... betreffende de integratie van gehandicapte personen, gewijzigd bij het decreet van 22 januari 1998; ».

Derde lid Aangezien de wet van 11 december 1998 in werking getreden is op 1 september 2001, moet dit lid als volgt worden gesteld : « Overwegende dat de wet van 8 december 1992 ... van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 5, vervangen bij de wet van 11 december 1998, van toepassing is; ».

Vijfde lid Dit lid moet als volgt worden gesteld : « Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 december 2000; ».

Zesde lid Dit lid, waarin wordt verwezen naar het advies van de Raad van State, moet door de volgende twee leden worden vervangen : « Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies 32.115/2 van de Raad van State, gegeven op 24 september 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; ».

Dispositief Artikel 2 1. In de Franse tekst van het eerste lid moet worden verwezen naar de "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", en niet "pour l'intégration des personnes physiques".Het lid moet dienovereenkomstig worden aangepast.

Het is de Raad van State niet duidelijk waarom (en in het verslag aan de Koning wordt daaromtrent geen uitleg verstrekt) de maatregelen noodzakelijk voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden aanbevolen en die worden uiteengezet in het verslag aan de Koning, niet zijn opgenomen in het dispositief van het besluit. In die leemte moet worden voorzien.

Artikel 2 moet worden aangevuld met een derde lid, luidende : « Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autres que les personnes visées à l'alinéa précédent. » « Dit nummer mag niet vermeld worden op documenten die ter kennis kunnen worden gebracht van derden, andere dan de personen bedoeld in het voorgaande lid. » Artikel 3 Dit artikel moet worden aangevuld met een tweede lid, luidende : « Les personnes concernées souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès. » « De betrokken personen ondertekenen een verklaring waarin zij zich ertoe verbinden het vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens waartoe zij toegang krijgen te bewaren. » Artikel 4 Men schrijve in de Franse versie van het ontwerp : « ... sont chargés, chacun en ce qui le concerne,... ».

Slotopmerkingen van taalkundige aard Aanhef In het vierde lid schrijve men : "Gelet op advies n° 33/2000..." in plaats van "Gelet op het advies n° 33/2000...".

Artikel 1 In het derde lid, onderdeel 2°, schrijve men : "... op basis van hun functie... aangewezen zijn door de administrateur-generaal." .

Artikel 3 In het eerste lid schrijve men : "met dezelfde regelmaat" in plaats van "volgens dezelfde periodiciteit".

De kamer was samengesteld uit : De heren : Y. Kreins, kamervoorzitter;

P. Liénardy en P. Quertainmont, staatsraden;

J. van Compernolle en B. Glansdorff, assessoren van de afdeling wetgeving;

Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Regnier, eerste auditeur-afdelingshoofd. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door Mevr. G. Martou, adjunct-referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer P. Liénardy.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

23 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij de wet van 15 januari 1990;

Gelet op het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, gewijzigd bij het decreet van 22 januari 1998;

Overwegende dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 5, vervangen bij de wet van 11 december 1998, van toepassing is;

Gelet op advies n° 33/ 2000 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 22 november 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 december 2000;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies 32.115/2 van de Raad van State, gegeven op 24 september 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) wordt gemachtigd het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

De machtiging tot gebruik van het identificatienummer is beperkt tot de uitvoering van de taken die voortvloeien uit het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen.

De volgende personen mogen het identificatienummer gebruiken : 1° De Administrateur-generaal;2° de personeelsleden van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) die, op basis van hun functies en binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden, aangewezen zijn door de Administrateur-generaal.

Art. 2.Het identificatienummer van het Rijksregister mag voor doeleinden van intern beheer uitsluitend gebruikt worden als identificatiemiddel in de dossiers, bestanden en repertoria die bijgehouden worden door het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) voor het vervullen van de taken die opgesomd worden in artikel 1, tweede lid, van dit besluit.

Bij extern gebruik mag het identificatienummer uitsluitend gebruikt worden in de betrekkingen die nodig zijn voor het vervullen van de taken bedoeld in artikel 1, tweede lid, van dit besluit, met : 1° de houder van het identificatienummer of zijn wettelijke vertegenwoordiger;2° de openbare overheden en instellingen die, krachtens artikel 8 van de voormelde wet van 8 augustus 1983, zelf de machtiging gekregen hebben om het identificatienummer te gebruiken en die handelen binnen de uitoefening van hun wettelijke en reglementaire bevoegdheden. Dit nummer mag niet vermeld worden op documenten die ter kennis kunnen worden gebracht van derden, andere dan de personen bedoeld in het voorgaande lid.

Art. 3.De lijst van de overeenkomstig artikel 1, derde lid, van dit besluit, aangewezen personen wordt, met vermelding van hun graad en hun functie, jaarlijks opgemaakt en met dezelfde regelmaat aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bezorgd.

De betrokken personen ondertekenen een verklaring waarin zij zich ertoe verbinden het vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens waartoe zij toegang krijgen te bewaren.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^