Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 november 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 07/12/2001 numac 2001001172 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende verdeling van het saldo van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-66-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van diverse uitgaven in verband met het asielbeleid type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001001329 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de openbare vastgoedmaatschappijen gemachtigd worden om zich toegang te verschaffen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013115 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001013123 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1969 tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013128 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende het protocol van sectorale collectieve arbeidsovereenkomst 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001013129 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997 betreffende de tewerkstelling en de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013136 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de getrouwheidspremie type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013134 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013137 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot toekenning van een bijzondere toelage ter beschikking gesteld van de raad van bestuur van het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de opleiding en beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren, betreffende de inning van de verschuldigde werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid betreffende de jaren 1997 en 1998 type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001013131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot invoering van het sectoraal halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocolakkoord van 12 mei 1997 "collectieve arbeidsovereenkomst 1997-1998 werklieden" gesloten in toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013135 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996 betreffende de verwijderingsvergoeding en de verblijfsvergoeding in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het protocol van sectoriële collectieve arbeidsovereenkomst 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001013140 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013138 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013141 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende een aanvullende vergoeding ten voordele van oudere, ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013142 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen, in uitvoering van artikel 4.1 van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013143 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 11/04/2002 numac 2001013147 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de werklieden van de glasindustrie type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001013148 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor de werknemers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer - bestaanszekerheid arbeidstijdverkorting - sector witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002000015 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001003541 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 - 2006 - 2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009 type ministerieel besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001003548 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002027068 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001036400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036432 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 05/01/2002 numac 2001036433 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een eenmalige forfaitaire subsidie, toegekend als tegemoetkoming van de Vlaamse regering in de gederfde indexaanpassingen op de werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001036464 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 16/01/2002 numac 2001036489 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitter en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002035028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van de euro in de regelgeving betreffende de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002035147 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging, met betrekking tot de wisselbanen, van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en de Heroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de **** regering betreffende sommige **** van personeelsleden die een **** in bijbetrekking uitoefenen in centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 10/04/2002 numac 2002035406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1

erratum

type erratum prom. 23/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001003573 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 2006 - 2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009. - Erratum
^