Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002054003 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Bouquiaux, Jacqueline Bouquiaux, Jacqueline Anna Fulvie Ghislaine, weduwe van Sougne Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2001001291 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Vrije Universiteit Brussel mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van de geconcerteerde onderzoeksactie naar de eindeloopbaanproblematiek bij de inwoners van het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 26/01/2002 numac 2001012902 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 1996 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 26/01/2002 numac 2001012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2001013168 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diensten gesubsidieerd door het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2001013237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1987 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2001022897 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanduiding van leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002000015 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002009047 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 8 januari 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan d 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 8 januari(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002009067 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2002 : - is de heer Riguelle, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, op zijn verzoek, ontlast uit zijn ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank op da - is Mevr. Bleret, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, aangewezen t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002021002 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 december 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2001, wordt de heer Lausier, Philippe, cultuurpactinspecteur bij de Diensten van de V type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002021006 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2000 houdende benoeming, vernieuwing van mandaat en ontslag van de leden der commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2001022998 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren dat optreedt bij de controle van de lichamelijke geschiktheid vereist van gegadigden voor bepaalde overheidsbetrekkingen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002003005 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002027044 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001 wordt de vereniging van natuurlijke personen « B.D.H.P. » met ingang van 5 november 2001 voor een termijn van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op blz. 40955 van het Belgisch Staatsblad van (...) type ministerieel besluit prom. 19/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002027059 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04, 05 en 06 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 10/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002027065 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma's 02, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 23/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002027068 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake communicatie en ontvangst aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002035089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake buitenlands beleid aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002035091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake kanselarij aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. 10/01/2002 pub. 26/01/2002 numac 2002000075 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht betreffende de opheffing van de visumplicht voor Roemeense onderdanen

document

type document prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2001002180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Voorzitter van het directiecomité van de FOD "Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 9 februari 2002 over een managementervaring va(...) 3. Vereist(e) diploma('s) op 9 februari 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onder(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2001010058 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 304 21 november 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2248/2001 van de Raad van 19 november 2001 betreffende bepaalde pr(...) Verordening (EG) nr. 2249/2001 van de Commissie van 20 november 2001 tot vaststelling van forfaitai(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2001010099 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 327 12 december 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2414/2001 van de Raad van 7 december 2001 houdende wijziging van V(...) * Verordening (EG) nr. 2415/2001 van de Raad van 10 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002002017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : Projectcoördinator Organisatieontwikkeling van de Cel Beleidsvoorbereiding van de FOD « Personeel en Organisatie » gepubliceerd in het Belgisch Staatsbla De kandidaturen voor de vermelde selecties kunnen worden ingediend tot en met 1 februari 2002. (...)

document

type document prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002008021 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten (m/v) (niveau C) voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die drie ja(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma : Dip(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002009057 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 13 van 15 januari 2002, derde editie, blz. 1324, Franse tekst, tweede alinea, moet gelezen worden als volgt : « - entrant en vigueur le 1 er février 2002, il est mis fin à la

document

type document prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002009066 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Desmet, B., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 februari 2002. type document prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002021010 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Bij besluit van 3 januari 2002, wordt de heer Patrick Carabin, programmeur bij de Rijksdienst voor pensio Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002022082 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Richtlijn inzake medische nevenactiviteiten binnen de huisartsenopleiding. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 17 van 19 januari 2002, blz. 1857, Franse tekst, in artikel 2, moet gelezen worden : « ..., dans les agences locales Office n type erratum prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002024000 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Landsbonden van ziekenfondsen, ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand. - Ontbinding en oprichting van ziekenfondsen. - Goedkeuring van de statuten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 369 van 28 december 2001, blz. 45291-45

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002009034 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 december 2001 wordt de heer Pierre-Daniel Dufranne, met ingang van 1 september 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002009037 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 december 2001 wordt de heer Khaled Abouali, met ingang van 1 september 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002022019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt e Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van he(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002022039 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming. - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Bij koninklijk besluit van 18 december 2001, dat uit Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Commissie, Mevr. Ceulemans, E., tot plaatsvervang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2002 numac 2002022083 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Instituut voor veterinaire keuring Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2001 wordt de heer L'Olivier Pierre-Louis met ingang van 1 augustus 2001 benoemd als dierenarts bij het bestuur van de inspectiediensten, hoofdbestuur - Fran Bij koninklijk besluit van 20 december 2001 wordt de heer Moreau Pierre met ingang van 24 maart 199(...)
^