Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 november 2001
gepubliceerd op 02 maart 2002

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren, betreffende de inning van de verschuldigde werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid betreffende de jaren 1997 en 1998

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013132
pub.
02/03/2002
prom.
23/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/23/2001013132/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren, betreffende de inning van de verschuldigde werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid betreffende de jaren 1997 en 1998 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren, betreffende de inning van de verschuldigde werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid betreffende de jaren 1997 en 1998.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997 Inning van de verschuldigde werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid betreffende de jaren 1997 en 1998 (overeenkomst geregistreerd op 19 september 1997 onder het nummer 45217/CO/213)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren.

Art. 2.In toepassing van artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1982, gesloten in het Paritair Comité voor import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 oktober 1982, het laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995 tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de maritieme en expeditiesector en voor de sector buitenlandse handel", wordt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid belast met de inning en invordering van de werkgeversbijdrage bedoeld in artikel 13, van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1982, het laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997 en is gesloten voor de duur van twee jaar.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^