Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 juni 1998
gepubliceerd op 10 juli 1998

Koninklijk besluit met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016157
pub.
10/07/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/besluit/1998/06/23/1998016157/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 1998. - Koninklijk besluit met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990, inzonderheid op artikel 3, § 1, en artikel 9;

Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1998 ter vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines in voedingsmiddelen;

Gelet op het advies van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en productie van de dieren van 19 maart 1998;

Gezien het advies van de Inspecteur der Financiën, gegeven op 16 maart 1998;

Gezien het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 14 mei 1998;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat onverwijld maatregelen moeten bepaald worden om het koninklijk besluit van 23 april 1998 ter vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines in voedingsmiddelen te kunnen toepassen;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° producent : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of de groepering van natuurlijke personen of rechtspersonen die gezamenlijk een bedrijf uitbaat, gelegen in België;2° de melkproductie-eenheid : het ruimtelijk gebonden geheel van de productiemiddelen voor de productie van melk, uitgebaat door de producent en bestaande uit, voor zijn autonoom gebruik, de melkveestal, de voor de melkproductie gebruikte gronden en de melkinstallatie, alsook voor zijn uitsluitend gebruik de melkkoeien, de melkkoeltank of de melkkruiken;3° het bedrijf : het geheel van de door de producent beheerde en uitgebate melkproductie-eenheden;4° het Bestuur : het Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van de Dierlijke Producten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;5° verdacht zuivelproduct : een zuivelproduct waarvoor, op basis van objectieve elementen, het Bestuur van mening is dat het kan gecontamineerd zijn met contaminanten die de normen vastgelegd in het koninklijk besluit van 23 april 1998 ter vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines in voedingsmiddelen, overschrijden;6° gecontamineerd zuivelproduct : een zuivelproduct dat contaminanten bevat in hoeveelheden die de normen zoals vastgesteld in het koninklijk besluit van 23 april 1998 ter vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines in voedingsmiddelen, overschrijden;7° fonds : Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Art. 2.§ 1. Er wordt een controle ingesteld op de aanwezigheid van bepaalde contaminanten aanwezig in zuivelproducten. § 2. Deze controle wordt georganiseerd en uitgevoerd door het Bestuur.

Art. 3.Het verdacht zuivelproduct mag niet meer in de handel gebracht worden voor menselijke consumptie en dient onder toezicht van het Bestuur te worden gestockeerd in afwachting van het resultaat van een controle of te worden behandeld als een gecontamineerd product.

Art. 4.§ 1. Indien één of meerdere zuivelproducten, integraal afkomstig van één melkproductie-eenheid, gecontamineerd zijn dan worden al de zuivelproducten afkomstig van deze melkproductie-eenheid beschouwd als zijnde gecontamineerd tot zolang door een nieuwe controle wordt vastgesteld dat voldaan is aan de normen. § 2. Indien de zuivelproducten, afkomstig van productie-eenheden die geografisch dicht bij elkaar gelegen zijn, gecontamineerd zijn, kan het Bestuur de analytische controles verminderen tot een beperkt aantal melkproductie-eenheden. Deze productie-eenheden worden dan beschouwd als pilooteenheden en de analyseresultaten kunnen geëxtrapoleerd worden naar het geheel van de beschouwde productie-eenheden.

Art. 5.De gecontamineerde zuivelproducten worden uit de handel genomen tot ze worden vernietigd, bestemd worden voor andere doeleinden dan menselijke voeding en voor dewelke hun contaminatie geen gevaar betekent, of herverwerkt op een wijze dat ze geen gevaar meer opleveren.

Alle operaties moeten gebeuren met het voorafgaandelijk akkoord en onder het toezicht van het Bestuur.

In het geval van dringende noodzakelijkheid kan het Bestuur zelf overgaan tot deze operaties.

Art. 6.Het Fonds kan voorschotten op de vergoedingen toekennen voor de vernietiging van de zuivelproducten, hun verminderde waarde en de bijkomende kosten verbonden aan de behandeling, voor zover de contaminatie niet kan ten laste gelegd worden van de producent.

Art. 7.Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

^