Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998009534 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/1986 pub. 10/07/1998 numac 1998002077 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende de goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 tot oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998009549 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1975 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, bij de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998009550 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1974 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de opstellers en van de beambten van de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/1998 numac 1998009562 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 juni 1998 : - is de heer Vandenbergh, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid bij de tweede en vierde Nederlandstalige kamer van - is het koninklijk besluit van 14 januari 1998, waarbij de heer Van den Bergh, P., vrederechter va(...) type koninklijk besluit prom. 18/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998016123 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998016157 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 04/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998022401 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998031300 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging, wat de diensten voor geestelijke gezondheidszorg van de privé-sector betreft, van het koninklijk besluit van 20 maart 1975 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de **** van het personeel van de centra van het eenvormig ****

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/07/1998 numac 1998021274 bron arbitragehof Arrest nr. 76/98 van 24 juni 1998 Rolnummer 1139 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 december 1996 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 betreffende Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters P. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998027392 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 betreffende de aanwijzing van de personeelsleden van de beheerscommissie van het « Parc naturel des Hautes-Fagnes-Eifel »

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 10/07/1998 numac 1998008132 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct voor de Autonome Haven van **** (****97030). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 3. ****, ****, ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/1998 numac 1998009563 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 1 ; - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van h(...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/07/1998 numac 1998007116 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-hulpofficieren in 1999 1. In 1999 zal een werving van kandidaat-hulpofficieren van de volgende **** plaatsvinden : kandidaten leerling piloot voor de luchtmacht Promotie 99**** en Promotie 99****. 2. ****) **** **** ****) **** inschrijvingen zijn open voor kandidaten van de twee geslachten die ten minste 17 jaar oud ****(...)
^