Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 januari 2006
gepubliceerd op 29 maart 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012017
pub.
29/03/2006
prom.
23/01/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 januari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair comité voor de schoonmaak en ontsmettingsondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie (Overeenkomst geregistreerd op 28 september onder het nummer 59029/CO/121)

Artikel 1.Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, geregistreerd op 15 september 1997 onder het nummer 44889/CO/121 en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, geregistreerd op 1 december 1999 onder het nummer 53115/CO/121, wordt als volgt gewijzigd : « Categorie 2. B. Schoonmaak van spoorwagons en bussen Personeel dat spoorwagons en bussen reinigt. ». « Categorie 2. C. Zelfde werk als dat van categorie 2.B., maar wordt buiten uitgevoerd en op de buitenzijden van de wagons en de bussen. ». « Categorie 3. A. Lader belast met het deur aan deur ophalen van huishoudelijk en selectief afval, zoals papier, karton, organisch afval, PMD (plastiek, metaal, drankverpakkingen), enz. alsmede het personeel belast met het ledigen en reinigen van riolen, septische putten en reservoirs, behalve de personen bedoeld onder 3.C., 3.D. en 3.E. ».

Na de beschrijving van de categorie 9, wordt een nieuwe categorie 10 ingevoegd : « Categorie 10. Stortplaatsen 10. A.Handlanger Arbeider die eenvoudige taken uitvoert die geen beroepskennis vereisen. - Personeel voor het schoonmaken van de lokalen, de sites en van hun apparatuur (ontgassingstation, station voor elektrische valorisatie, waterzuiveringstation, technische lokalen, andere administratieve lokalen, enz.). - Hulp aan de technici in het kader van de beheers- en onderhoudswerken. - Gebruik van materiaal voor het aanleggen van terreinen en voor de bedekking van het afval. - Hulp aan de operatoren in het kader van het schoonmaken en het onderhouden van het werfmateriaal. - Onderhoud van de omgeving (wegen, grasperken, enz.). 10. B.Gespecialiseerd handlanger Arbeider die bekwaam is om, na een opleidingsperiode van gepaste duur, eenvoudige en repetitieve werken uit te voeren : - De taken beschreven onder 10. A. - Besturen van machines voor het verplaatsen van materiaal of van afval zoals een tractor met laadbak of tank, gelede vrachtwagen, lader op banden en lader op rupsbanden. - Besturen van lichte samenperstoestellen (< 18 ton). - Onderhoud van het eerste niveau van voornoemde machines. - Hulp aan de technici in het kader van het gebruiken van de technische uitrusting. 10. C.Gespecialiseerde arbeider Arbeider die, na een lange opleidingsperiode, het beroep met rendement uitoefent alsook taken die specifieke kennis en bekwaamheden vereisen : - Hulpelektromecanicien, hulpmecanicien of hulpelektricien die bekwaam is de technici bij te staan in hun onderhoudstaken van de elektromechanische installaties van de sites volgens de richtlijnen van de bedrijfsleider of zijn afgevaardigden. - Hulpelektromecanicien, hulpmecanicien of hulpelektricien die bekwaam is de technici bij te staan in hun taken van het besturen en onderhouden van de technische installaties van de sites, volgens de richtlijnen van de bedrijfsleider of zijn afgevaardigden. - Arbeider die de bewaking en de supervisie- en controlerondes uitvoert. 10. D.Operator van toestellen Arbeider die, na een lange opleidingsperiode, het beroep met rendement uitoefent alsook taken die specifieke kennis en bekwaamheden vereisen : - Besturen van machines voor het samenpersen van afval. - Besturen van machines voor het aanleggen van terreinen in taluds of in ophopingen (hydraulische schepper). - Besturen van alle andere machines die op de werf gebruikt worden. - Schoonmaken en onderhouden van alle machines die op de werf gebruikt worden. - Hulp aan de onderhoudstechnici voor alle machines die op de werf gebruikt worden. - Gebruik van materiaal voor het aanleggen van de sites en de bedekking van het afval. 10. E.Geschoolde arbeider Arbeider die bekwaam is om, onder leiding van de bedrijfsleider of zijn afgevaardigden, het beroep met rendement uit te oefenen en bekwaam is werken uit te voeren die initiatief en vaardigheid vereisen : - Technicus belast met het onderhoud van de electromechanische uitrusting van de sites. - Technicus belast met het besturen en het onderhouden van de technische installaties van de sites. - Technicus die de bewaking en de supervisie- en controlerondes uitvoert. 10. F.Hooggeschoolde arbeider Arbeider die bekwaam is om, op basis van algemene richtlijnen en aanwijzingen afkomstig van plannen, lastenboek of ieder ander beroepsdocument, de werken op een zelfstandige wijze met initiatief, vaardigheid en rendement uit te voeren. Hij moet richtlijnen kunnen geven en het door de arbeiders van de bovenstaande categorieën uitgevoerde werk kunnen controleren. - Geschoolde arbeider in regeltechniek en automatisatie, belast met het onderhoud en het toezicht van de electromechanische installaties van de stortplaatsen, alsook de regel- en automatisatiekringen. - Arbeider die bekwaam is om alle types van elektrische kringen te identificeren en te herstellen en elke installatie te wijzigen. ».

De beschrijving van de andere categorieën blijft ongewijzigd.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2001 en heeft dezelfde geldigheidsduur als deze die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 januari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^