Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 december 1998
gepubliceerd op 08 september 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Verdrag inzake biologische diversiteit"

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022156
pub.
08/09/1999
prom.
23/12/1998
ELI
eli/besluit/1998/12/23/1999022156/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Verdrag inzake biologische diversiteit"


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 en de wet van 5 juli 1998 houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1998, inzonderheid programma 26.58.1;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake biologische diversiteit, en Bijlagen I en II, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juin 1992;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikels 55 en 58;

Gelet op het Koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, inzonderheid artikel 5;

Gelet op het Koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid de artikels 9 en 22;

Overwegende het decreet van 19 maart 1996 houdende goedkeuring - wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest betreft - van het Verdrag inzake biologische diversiteit en van de bijlagen I en II, ondertekend te Rio de Janeiro op 5 juni 1992;

Overwegende het decreet van de Franse Gemeenschap van 27 maart 1995 houdende toestemming in het Verdrag inzake biologische diversiteit en in de bijlagen I en II ervan, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 1992;

Overwegende het decreet van het Waalse Gewest van 6 april 1995 tot goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties van 9 mei 1992 inzake biologische diversiteit;

Overwegende het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 5 februari 1996 houdende goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit, ondertekend te Rio de Janeiro op 5 juni 1992, en van de Bijlagen I en II;

Overwegende de ordonnantie van 25 april 1996 houdende instemming - wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft - met het Verdrag inzake biologische diversiteit, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 1992;

Overwegende dat het aan alle Partijen bij het Verdrag toekomt de nodige financiële steun te leveren voor de toepassing van het Verdrag en voor het regelmatig functioneren van het secretariaat;

Overwegende dat de Conferentie van de Partijen op hun eerste vergadering (UNEP-vergadering van 28 november tot 9 december 1994 te Nassau, Bahamas) de financiële regels voor het beheer van het Trustfonds inzake biologische diversiteit m.i.v. de taken van het Secretariaat aanvaard heeft (met uitzondering van de paragrafen 4 en 16 - cf. beslissing I/6 deel I punt 1 mét bijlage I en deel II punten 3 en 4) alsmede de procedureregels i.v.m. de vergaderingen van de Partijen (met uitzondering van bepaling 40 paragraaf 1);

Overwegende dat de bijdrageschaal 1998 gebaseerd is op de V.N.-aanslagschaal voor de verdeling van de uitgaven van de Verenigde Naties aangepast op die wijze dat géén enkele bijdrage 25 % van het totaal overschrijdt en dat géén enkele bijdrage van een minst ontwikkelde Partij méér bedraagt dan 0,01 % van het totaal (beslissing II/20 punten 10, 11 en 12 genomen door de Conferentie van de Partijen op hun tweede vergadering van 6-17 november 1995 te Jakarta, Indonesië en beslissing III/1 punten 1 en 2 én beslissing III/24 punt 3 genomen door de Conferentie van de Partijen op hun derde vergadering van 4-15 november 1996 te Buenos Aires, Argentinië + agenda item 5 punten 67/70 en beslisssing IV/17 punten 8, 10 en tabel 5 genomen door de Conférentie van de Partijen op hun vierde vergadering van 4-15 mei 1998 te Bratislava, Republiek Slovakije);

Overwegende dat het basisbudget voor 1998 op de derde vergadering van de Conferentie der Partijen goedgekeurd werd t.b.v. 4 765 208 US $ (beslissing III/24 punt 1 met bijlage A en zijn appendix);

Overwegende dat het Verdrag voor België bindend is vanaf 20 februari 1997 en België dient tussen te komen in de geplande activiteiten 1998 in overeenstemming met het trimestrieel rapport d.d. 20 november 1998 van de uitvoerende secretaris over het beheer van het verdrag inzake biologische diversiteit (cf. Doc. UNEP/CBD/QR/3 Deel III B punt 18, bijlage II punt 27/30 en bijlage VII + nota FUND 5080 van 10 augustus 1998);

Overwegende de intrinsieke waarde van de biologische diversiteit en van de waarde van de biologische diversiteit en de bestanddelen daarvan in ecologisch, genetisch, sociaal, economisch, wetenschappelijk, educatief, cultureel, recreatief en esthetisch opzicht;

Overwegende het belang van de biologische diversiteit voor de evolutie en het behoud van de systemen die de biosfeer in stand houden;

Overwegende dat de biologische diversiteit dient behouden en duurzaam gebruikt te worden ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties;

Gelet op de omzendbrief van de Eerste Minister en de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting van 27 juni 1995, derde alinea;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën d.d. 23 december 1998;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag ten belope van de omzetwaarde in Belgische munt van 69.948 US $ aan te rekenen ten laste van het op basisallocatie 58.16.35.53 (Programma 26.58.1) van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 1998 uitgetrokken krediet, wordt aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Verdrag inzake biologische diversiteit" (Milieuprogramma van de Verenigde Naties) verleend als Belgische bijdrage voor 1998 (FUND 5080 BEL) en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : UNEP Trust Fund Account N° 001-1-507001 International Agencies Banking Chase Manhattan Bank 270 Park Avenue, 43 rd floor New York N.Y. 10017

Art. 2.Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, J. PEETERS

^