Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 29 oktober 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2010 betreffende het stelsel van syndicaal verlof en syndicale vorming

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203479
pub.
29/10/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2010 betreffende het stelsel van syndicaal verlof en syndicale vorming (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2010 betreffende het stelsel van syndicaal verlof en syndicale vorming.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2010 betreffende het stelsel van syndicaal verlof en syndicale vorming (Overeenkomst geregistreerd op 4 maart 2015 onder het nummer 125714/CO/327.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, heeft betrekking op de invoering van een stelsel van syndicaal verlof en syndicale vorming.

Onder "syndicaal verlof" wordt verstaan : de afwezigheid van de vaste of plaatsvervangende leden van de ondernemingsraad, van het comité voor preventie en bescherming op het werk en van de vakbondsafvaardiging wegens deelneming aan militantenvergaderingen en/of professionele congressen, georganiseerd door de beroepscentralesondertekenaars van deze regeling, de interprofessionele confederaties en de interprofessionele federaties waarbij de centrales zijn aangesloten.

Onder "syndicale vorming" wordt verstaan : vormingsdagen die georganiseerd worden door een vakorganisatie in het kader van het stelsel voor betaald educatief verlof of van het stelsel voor syndicale vorming.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt voor de werkgevers van de ondernemingen voor aangepast werk, gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, en voor de werknemers die zij tewerkstellen. HOOFDSTUK II. - Principes

Art. 3.Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, dat de gerechtvaardigde afwezigheden regelt, worden de afwezigheidsdagen wegens syndicaal verlof beschouwd als gerechtvaardigd en betaald door de werkgever.

Indien de afwezigheid wegens syndicaal verlof of syndicale vorming samenvalt met een andere betaalde of onbetaalde afwezigheidsdag (bijvoorbeeld wettelijke vakantie, enz.), gaan deze andere regelingen voor.

Art. 4.De door de werknemers genomen dagen voor syndicaal verlof en syndicale vorming, worden vergoed tegen het door de werkgevers verschuldigde loon na overlegging van een deelnemingsattest van de werknemers aan raden of vergaderingen, of van het driemaandelijks attest van regelmatige deelname aan de opleidingen. HOOFDSTUK III. - Organisatie

Art. 5.In de mate dat de vergaderingen van informatieve aard zijn, zal de inhoud ervan meegedeeld worden aan de werkgevers zodat dezen op hun beurt de werknemers kunnen helpen informeren.

Art. 6.Wanneer het om organisatorische redenen onmogelijk blijkt dat werknemers op één zelfde arbeidspost gelijktijdig afwezig zijn wegens syndicaal verlof of syndicale vorming en zulks een belangrijke belemmering vormt voor een goede organisatie van het werk, zal de werkgever de betrokken vakorganisatie uiterlijk één week op voorhand van zijn met redenen omklede beslissing in kennis stellen. Beide partijen zullen in dat geval een regeling dienen te vinden.

Art. 7.Elke vaste mandaatdrager van de vakbondsafvaardiging beschikt per jaar over 5 dagen syndicaal verlof om deel te nemen aan sectorale vakbondsvergaderingen. Bij verhindering kan hij zich laten vervangen door een plaatsvervanger. Daarenboven beschikt elke plaatsvervangende mandaatdrager over één dag syndicaal verlof per jaar om deel te nemen aan deze vergaderingen.

De vakorganisaties vragen een afwezigheid wegens syndicale vorming ten minste 15 dagen op voorhand schriftelijk aan bij de werkgever.

Art. 8.Iedere vaste en plaatsvervangende mandaatdrager van de het comité voor preventie en bescherming op het werk, van de vakbondsafvaardiging en van de ondernemingsraad beschikt over één dag syndicale vorming per jaar om deel te nemen aan een coördinatievergadering van de vakbond.

De vakorganisaties vragen een afwezigheid wegens syndicale vorming ten minste 30 dagen op voorhand schriftelijk aan bij de werkgever.

Art. 9.Iedere vaste en plaatsvervangende mandaatdrager van de het comité voor preventie en bescherming op het werk, van de vakbondsafvaardiging en van de ondememingsraad beschikt over ten minste 32 en ten hoogste 80 uur per jaar voor syndicale vorming.

De syndicale opleidingen gebeuren hoofdzakelijk in het kader van betaald educatief verlof.

De vakorganisaties vragen een afwezigheid wegens syndicale vorming ten minste 30 dagen op voorhand schriftelijk aan bij de werkgever. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en zij vervangt vanaf die datum de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2010 betreffende de regeling van het syndicaal verlof en de syndicale vorming (registratienummer 99326 - koninklijk besluit van 10 september 2010 - Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2010).

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen vóór 30 juni van elk jaar, met ingang vanaf 1 januari van het volgende jaar.

De opzegging wordt bettekend per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair subcomité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^