Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2013
gepubliceerd op 02 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012207319
pub.
02/10/2013
prom.
23/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de notarisbedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de notarisbedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie (Overeenkomst geregistreerd op 17 november 2011 onder het nummer 106905/CO/216) A. Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de notarisbedienden ressorteren. § 2. Met "bedienden" bedoelt men : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

B. Voorwerp

Art. 2.Deze overeenkomst heeft tot doel de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie te wijzigen.

C. Wijzigingen

Art. 3.In het artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 worden de woorden "Financieringsfonds voor de tewerkstelling in het notariaat" door de woorden "Fonds voor bestaanszekerheid van het notariaat" vervangen.

Art. 4.Het artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 wordt opgeheven en vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 4.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de notarisbedienden ressorteren. § 2. Zij is evenwel niet van toepassing op de bedienden in het notariaat of in een notariële instelling waarvan de notaris of de werkgever een groepsverzekering afsloot vóór 31 december 1985 en geen bijdrage heeft gestort bij vroegere kassen ten voordele van al de bedienden van het kantoor of de instelling en die deze groepsverzekering voortzet, evenals de betaling van desbetreffende premies, voor zover de voordelen minstens evenwaardig zijn aan het sectoraal regime voor aanvullend pensioen voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009 betreffende het aanvullend pensioen voor de notarisbedienden gefinancierd door middel van kapitalisatie. § 3. Zij is niet van toepassing op : a. de personen tewerkgesteld in het kader van een studentenovereenkomst;b. de personen tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst afgesloten in het kader van een speciaal door en met steun van de overheid uitgevoerd opleidings-, arbeidsinpassings- en omscholingsprogramma. § 4. Met "bedienden" bedoelt men : de mannelijke en vrouwelijke bedienden."

Art. 5.In de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidend : "

Art. 5bis.§ 1. Iedere werkgever die onder het toepassingsgebied van huidige collectieve arbeidsovereenkomst ressorteert is gehouden om de bijdrage noodzakelijk voor het financiering van het systeem gefinancierd door middel van de repartitie aan de inrichter te storten. § 2. Deze bijdragen zijn gelijk aan 2,15 pct. van het aan RSZ onderworpen loon. § 3. De hoogte van de bijdrage noodzakelijk voor de financiering van het stelsel van aanvullend pensioen gefinancierd door middel van repartitie en de mogelijke verminderingen of verhogingen worden door collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld, op voorlegging van het jaarlijks verslag van de actuaris van het OFP Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor notarisbedienden. Zodra het verslag beschikbaar is wordt dit verslag door de raad van bestuur van de voornoemde nationale kas aan de inrichter overgezonden.

Art. 5ter.Het paritair comité kan op voorstel van de raad van bestuur van de nationale kas na hiertoe het advies van de actuaris in zijn jaarlijks verslag te hebben ingewonnen beslissen om de rust- en overlevingspensioenen met 1 pct. te indexeren volgens de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in artikel 7, § 6 en artikel 10, § 3 van bijlage 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010."

Art. 6.Gelet op de aanduiding van het "Fonds voor de bestaanszekerheid van het notariaat" als inrichter van het sectorale repartitiestelsel en teneinde de nieuwe wettelijke opdeling inrichter - pensioeninstelling in te voeren in het pensioenreglement wordt bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 als volgt aangepast : § 1. In artikel 2 van de bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 wordt de definitie van inrichter vervangen als volgt : "Fonds voor bestaanszekerheid van het notariaat" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bergstraat 30-34. § 2. In artikel 7, § 6 van de bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 wordt de voorlaatste paragraaf vervangen als volgt : "De beslissing om de rustpensioenen betaald door de Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor notarisbedienden te indexeren is de bevoegdheid van het paritair comité. Deze beslissing wordt genomen op voorstel van de raad van bestuur na hiertoe het advies van de actuaris in zijn jaarlijks verslag te hebben ingewonnen." § 3. In artikel 10, § 3 van de bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 wordt de voorlaatste paragraaf vervangen als volgt : "De beslissing om de overlevingspensioenen betaald door de Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor notarisbedienden te indexeren is de bevoegdheid van het paritair comité. Deze beslissing wordt genomen op voorstel van de raad van bestuur na hiertoe het advies van de actuaris in zijn jaarlijks verslag te hebben ingewonnen." § 4. Artikel 19 van de bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 wordt vervangen als volgt : "De inning van de bijdragen verschuldigd door de onder artikel 18, punt C vernoemde notarissen en werkgevers geschiedt maandelijks door tussenkomst van de inrichter." D. Duur van de overeenkomst

Art. 7.Deze overeenkomst heeft uitwerking op 1 januari 2012. Deze overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen slechts worden opgezegd met een opzeggingstermijn van tenminste zes maanden. Deze opzegging moet gebeuren bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de notarisbedienden en aan de ondertekenende organismen en heeft uitwerking vanaf de derde werkdag na de datum van verzending.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^