Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 06 november 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de ****, met het oog op de aanpassing van de procedure voor **** van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205144
pub.
06/11/2017
prom.
22/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/22/2017205144/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de ****, met het oog op de aanpassing van de procedure voor **** van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de **** van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, ****, vervangen bij de wet van 14 februari 1961 en § 1****, derde lid, 1° ingevoegd bij de wet van 25 april 2014; Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de ****;

Gelet op het advies van het **** van de **** voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 16 maart 2017;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 28 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van Begroting, gegeven op 8 juni 2017;

Gelet op advies 61.834/1/**** van de **** van State, gegeven op 9 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de **** van Werk, **** Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 71bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 "houdende de ****, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2007 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 februari 2014 en 30 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in § 4 worden de woorden "onderhavig artikel" vervangen door de woorden en cijfers "de §§ 1 en 3"; 2°) er wordt een § 5 ingevoegd, **** als volgt : " § 5. Artikel 71 is niet van toepassing op de werknemer bedoeld in artikel 28, § 3, 1°, die aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze en voor wie een vrijstelling van aanmelding geldt in toepassing van artikel 74, § 4, en ingevolge de uitvoering van een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in het paritair **** voor het havenbedrijf waaronder de werknemer ressorteert die voorziet in een elektronische aanwerving.

In afwijking van het eerste lid, blijft de in het eerste lid bedoelde werknemer die een activiteit uitoefent in de zin van artikel 45, zoals omschreven in het zesde lid, evenwel tot de laatste werkdag van de maand onderworpen aan artikel 71, eerste lid, 1° en 3° tot 6°, voor zover hij deze procedure verkiest in plaats van de procedure vermeld in het eerste lid.

In afwijking van het eerste lid blijft evenwel onderworpen aan artikel 71, eerste lid, 1° en 3° tot 6°, de in het eerste lid bedoelde werknemer die een artistieke activiteit uitoefent in de zin van artikel 27, 10°, die ingeschakeld is in het economische ruilverkeer, alsmede deze werknemer die een inkomen ontvangt in de zin van artikel 130 uit de uitoefening van een artistieke activiteit.

De werknemer die in toepassing van het eerste lid niet in het bezit is van een **** en die een activiteit bedoeld in artikel 45, zoals omschreven in het zesde lid, uitoefent, moet dit meedelen aan zijn ****. Deze mededeling moet schriftelijk gebeuren voor elke maand waarin dergelijke activiteit plaatsvindt, vóór de aanvang van de eerste activiteit in de maand. In afwijking van het eerste lid is deze werknemer vanaf de aanvang van de activiteit die het voorwerp van deze aangifte is of had moeten zijn en tot de laatste werkdag van die maand onderworpen aan de toepassing van artikel 71, eerste lid, 1° en 3° tot 6°.

De aangifte voorzien in het vierde lid wordt, voor de toepassing van artikel 153, beschouwd als een verplichte aangifte in de zin van dit artikel.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden niet beschouwd als een activiteit in de zin van artikel 45 : 1° een activiteit verricht ingevolge een aanwerving door een werkgever uit het havenbedrijf waaronder de werknemer ressorteert;evenals, 2°met uitzondering van een artistieke activiteit, een activiteit buiten het havenbedrijf die niet op een werkdag, wordt verricht.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt beschouwd als werkdag : alle dagen van de week, met uitzondering van de zaterdag en de zondag.".

Art. 2.Artikel 137, § 1, eerste lid, 6°, van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 17 juli 2015, wordt hersteld als volgt : "6° aan de werknemer bedoeld in artikel 71bis, § 5, een "****", na het verstrijken van elke kalendermaand.".

Art. 3.Artikel 138bis, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2003 en vervangen bij het koninklijk besluit van 20 januari 2017, wordt aangevuld met een 4°, **** als volgt : "4° de "****" bedoeld in artikel 137, § 1, eerste lid, 6°.".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 april 2017.

In afwijking van het eerste lid, zijn de artikelen 153 en 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de **** niet van toepassing op de in artikel 71bis, § 5, eerste lid, van hetzelfde besluit bedoelde werknemer, indien het feit dat aanleiding geeft tot de betwisting gelegen is voor de datum van de publicatie van dit besluit.

Art. 5.De minister bevoegd voor **** is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 22 oktober 2017.

**** **** **** : De **** van ****, ****. ****

^