Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/09/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017013882 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. Bij beschikking van 7 maart 2017 van de eerste voorzitter van het ho type wet prom. 18/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013896 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed type wet prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017013929 bron controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Beslissing om de tarieven in evenwicht te brengen in toepassing van artikel 504 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen Bij beslissing d.d. 6 juli 2017, bevestigd op 26 Het opgelegde in evenwicht brengen van de tarieven betekent een verhoging van de premies op 1 janua(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017013880 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 september 2017, is de aanwijzing van de heer Desseyn, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termij Bij koninklijk besluit van 19 september 2017, is de benoeming van de heer Delchevalerie, E., to(...) type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017204678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 38, 46, 63, 116 en 130ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de ****, met het oog op de aanpassing van de procedure voor **** van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, wordt aan mevrouw HAUTMAN Marina, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstalige arbeidsr

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 08/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 19 en 70 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 22/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 89 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de **** van de ****, met het oog op de aanpassing van de procedure voor **** van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017204590 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 78/2017 van 15 juni 2017 Rolnummer 6530 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 28 van afdeling 2bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van he(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017013881 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 26 juni 2017 werd de heer Maes, L., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om vanaf 1 december 2017, het ambt van plaatsvervangend magistraa Arbeidshof te Luik Bij beschikking van 23 oktober 2017 van de eerste voorzitter van het arbe(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013817 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013818 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een rooster van indicatieve huurprijzen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013905 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Oceanic" gelegen Tombergstraat 193, te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe als handelszaak voor vissen aan de heer Vanderschrieck, Marc, in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205690 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de visverloven

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017040788 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hendrik SEGHERS en Dirk VERVAECK, die woonplaats kiezen bi Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2017. Deze zaken zijn in(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017013856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit 3165672 van 15 oktober 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis » te Brussel om van 15 juni 20 type vergunning prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017013857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit 3165690 van 16 oktober 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning type vergunning prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017013859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit 3182874 van 15 oktober 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Artsen zonder grenzen » te BRUSSEL om van 1 ok type vergunning prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017031384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit 3143590 van 15 oktober 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning type vergunning prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017031382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit 3143523 van 15 oktober 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 (...) type vergunning prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017031389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit 3168126 van 15 oktober 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natuurpunt » te Mechelen om van 1 januari 201

erratum

type erratum prom. 24/05/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013915 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 7 bij het Waals Toerismewetboek. - Erratum

document

type document prom. 28/09/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205712 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205719 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige data-analisten K.M.O. -beleid (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17299 Solliciteren kan tot 20/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205811 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het Ministerie van Defensie : Techniekers Depot-level onderhoud vliegtuigelektronica (m/v/x) (BNG17199) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaard(...) Solliciteren kan tot 20/11/2017. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017013893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VERPRAET Georges benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervange(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017204860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is de heer NIJS Luc benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is de heer BROIDIOI Philip benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer JONCKHEERE Fernand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is mevrouw BEECKMAN Karine benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is mevrouw DE WULF Kora benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is de heer AMPE Frederik benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is de heer VAN DE VELDE Luc benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, is de heer BARBIER Lieven benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer PEETERS Daniel wiens mandaat

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017013862 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017, bladzijde 53662, akte nr. 2017/11754, regel 41, gewijzigd bij erratum van 19 mei 2017 en 12 september 2017, lezen: « Assistent administratieve ond type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017205286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Marina HAUTMAN De betro De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 06/11/2017 numac 2017040786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie Planning en Selectie Betreft : Annulatie en lancering bevorderings-procedures in de klasse A4 I. Annulatie bevorderingsprocedures in de klasse A4 gelanceerd via de dienstnota van 25 augustus 2017 De hier - 1 betrekking van Adviseur-generaal in de klasse A4 - Adviseur-generaal Strategisch coördinator - (...)
^