Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 03 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende het behoud van de opleidingsinspanningen voor de periode 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204471
pub.
03/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende het behoud van de opleidingsinspanningen voor de periode 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende het behoud van de opleidingsinspanningen voor de periode 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017 Behoud van de opleidingsinspanningen voor de periode 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139606/CO/315.01) De sociale partners vertegenwoordigd binnen het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector erkennen het strategisch belang van vorming en opleiding van hun werknemers en ondersteunen de interprofessionele doelstelling inzake vormings- en opleidingsinspanningen zoals neergelegd in de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017.

De partijen erkennen dat de ondernemingen binnen hun sector reeds grote inspanningen leveren. Door het afsluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst onderschrijven zij ook voor de periode 2017-2018 hun engagement inzake vorming en opleiding.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018.

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Art. 2.Opleidingsinspanningen § 1. In uitvoering van hoofdstuk 2, afdeling 1 van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 gaan de sociale partners het engagement aan om het percentage van de opleidingsinspanning dat werd bereikt in de periode 2015-2016 op hetzelfde niveau te behouden door een vormingsaanbod in te richten, met als bedoeling de professionele bevoegdheden en andere voor het beroep nuttige kennis te verbeteren. § 2. Vanaf 1 januari 2018 zullen de in § 1 vermelde opleidingsinspanningen voorzien in een minimum van gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent. § 3. De sociale partners gaan het engagement aan om tegen 2021 te evolueren naar een opleidingsinspanning met een minimum van gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent. § 4. Onder "beroepsopleiding" wordt verstaan : de formele en informele opleidingen die rechtstreeks betrekking hebben op het werk zoals gedefinieerd in artikel 9, a) en b) van de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende het werkbaar en wendbaar werk.

Deze vormingsmogelijkheden kunnen zowel intern op de plaats van de tewerkstelling (inclusief on-the-job training) als extern georganiseerd worden. § 5. Gelet op het cyclisch gegeven van enkele specifieke beroepsopleidingen binnen het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector met een tweejaarlijks verloop, wordt de jaarlijkse inspanning benaderd op basis van een tweejaarlijks gemiddelde. § 6. De werkgever zal het vormingsaanbod en de evolutie van het groeipad tegen 2021 voorafgaandelijk toelichten aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis hiervan, de syndicale afvaardiging, bij ontstentenis aan het comité voor preventie en bescherming, bij ontstentenis aan de werknemers. § 7. Een afschrift van het vormingsaanbod in ondernemingen zonder syndicale afvaardiging zal worden neergelegd bij de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een bepaalde duur met ingang vanaf 1 januari 2017 en neemt een einde op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^