Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 03 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik koopkracht

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204443
pub.
03/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik koopkracht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik koopkracht.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017 Uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik koopkracht (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139601/CO/315.01) Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018.

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, met uitsluiting van : - het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake sociale verkiezingen, en - de vertrouwenspersonen zoals bedoeld door artikel 3, § 3, 1° van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten, en - die ondernemingen die op hun niveau reeds een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten hebben die voorziet in loonsverhogingen en/of andere voordelen en waarvoor in die collectieve arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk overeengekomen werd dat deze geïmputeerd zouden worden op de bepalingen inzake de loonsverhoging van 1,1 pct.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2.Koopkracht - ondernemingsenveloppe § 1. Met ingang van 1 juli 2017 dienen de ondernemingen een overdraagbaar budget van 1,1 pct. van de loonmassa te besteden.

Over de alternatieve besteding van deze loonmassa kan op ondernemingsvlak onderhandeld worden. § 2. Onder "loonmassa" worden begrepen : de effectieve bruto lonen (met inbegrip van de eindejaarspremies, de ploegenpremies, het overloon, enz.) en bijhorende sociale lasten (sociale zekerheidsbijdragen werkgever en andere sociale lasten), met uitsluiting van het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake sociale verkiezingen en de vertrouwenspersonen zoals bedoeld door artikel 3, § 3, 1° van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten. § 3. De procedure voor de ondernemingsonderhandelingen over de besteding van het overdraagbaar budget verloopt in 2 stappen : a) Voorafgaandelijk moeten op ondernemingsvlak zowel de werkgever als alle in de vakbondsafvaardiging van de in de onderneming vertegenwoordigde vakbonden akkoord zijn om onderhandelingen te voeren over de besteding van het overdraagbaar budget van de enveloppe;b) Indien besloten wordt tot ondernemingsoverleg over de besteding van het overdraagbaar budget van de enveloppe, moet dit overleg ten laatste op 30 juni 2017 of ten laatste op 30 september 2017, in geval van afwijkend akkoord over een uitstel, leiden tot een collectieve arbeidsovereenkomst. § 4. Terugvalpositie : Indien vóór 30 juni 2017 (of afwijkend vóór 30 september 2017) geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien tegen 30 juni 2017 (of afwijkend tegen 30 september 2017) het overleg op ondernemingsvlak niet resulteert in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden vanaf 1 juli 2017 de reële lonen van de werknemers verhoogd met 1,1 pct., met uitzondering van de forfaitaire premies.

Art. 3.Jaarlijkse koopkrachtpremie De recurrente jaarlijkse koopkrachtpremie, ingevoerd door het vorige sectorakkoord 2015-2016, wordt verhoogd met 1,1 pct. op 1 juli 2017.

Art. 4.Sectorale minimumlonen De sectorale minimumlonen, ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015 (registratienummer 130299/CO/315.01), worden verhoogd met 1,1 pct. op 1 juli 2017.

Art. 5.Sociale vrede De sociale vrede gedurende de periode 2017-2018 is verzekerd voor alle punten opgenomen in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan door elk van de partijen opgezegd worden met betekening van een opzeggingstermijn van 3 maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair subcomité. Wanneer deze collectieve arbeidsovereenkomst ophoudt uitwerking te hebben, komt er automatisch een einde aan de door deze collectieve arbeidsovereenkomst ingevoerde stilzwijgende wijziging van de individuele arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^