Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 13 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204428
pub.
13/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017 Verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 (Overeenkomst geregistreerd op 4 mei 2017 onder het nummer 139004/CO/111)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.Verlengingsbepalingen - Volgende bepalingen van de collectieve arbeids overeenkomst van 21 september 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten inzake de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" (registratienummer 129703/CO/111), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2016 (registratienummer 134105/CO/111), worden verlengd tot 30 juni 2017 : - Artikel 14, § 2, punt c, alinea's 3, 4, 5 en 7 (bijdrage SWT); - Artikel 14, § 3, 1ste en 4de alinea (bijdrage bijzondere compensatietoeslag); - Artikel 14, § 5, 5de alinea (bijdrage risicogroepen); - Artikel 19ter, § 4, 2de alinea en § 9 (tussenkomst SWT vanaf 58 jaar); - Artikel 22, 1ste alinea (tussenkomst oudere zieken). - De collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 inzake de risicogroepen en ingroeibanen 2015-2016 (registratienummer 128636/CO/111) wordt verlengd tot 30 juni 2017. - De collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015 inzake de werkzekerheidsclausule (registratienummer 130656/CO/111) wordt verlengd tot 30 juni 2017. - De collectieve arbeids overeenkomst van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten inzake de verlenging van de regionale bijdragen (registratienummer 134344/CO/111) wordt verlengd tot 30 juni 2017.

Art. 3.Premies Vlaams Gewest De ondertekenende partijen verklaren dat de arbeiders ressorterend onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en die inzake domicilie en tewerkstelling voldoen aan de omschrijving van het Vlaamse Gewest gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies van kracht in het Vlaamse Gewest, namelijk : - zorgkrediet; - opleidingskrediet; - ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

Art. 4.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst vernietigt en vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten (138766/CO/111).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^